121.Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #15.000,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων Γεωπονικής»

 

 Αρ. Απόφασης: 121/2018

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ