108.Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #15.000,00# ευρώ, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Οστεοφυλακίων»

 

 Αρ. Απόφασης: 108/2018

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ