21.Ανάληψη υποχρέωσης υπέρ ΤΠΔΥ συνολικού ποσού #157.663,44# ευρώ

 

 Αρ. Απόφασης: 21/2018

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ