360 - 1/8/2016-Περίληψη: Απευθείας ανάθεση της υπαρ. 61/2016 μελέτης με τίτλο «Μελέτη υδραυλικού έργου λεκάνης απορροής οδού Κοραή»

 

Αριθμός απόφασης: 360/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ