293 - 14/6/2016-Περίληψη:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 17.785,80 € που αφορά «Μελέτη υδραυλικού έργου λεκάνης απορροής οδού Κοραή»

 

Αριθμός απόφασης: 293/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ