_356-01/12/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού # 11.701,16 # € για Ύδρευση Δημοτικών Κτιρίων»

 

Αριθμός απόφασης: 356/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ