_320-20/10/2014-Περίληψη:«Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου/ων για τη μεταστέγαση της Κοινωνικής Υπηρεσίας και τη στέγαση του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης», του Τμήματος προμηθειών και της Αίθουσας Τέλεσης τ

 

Αριθμός απόφασης: 320/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ