_178-15/4/2014-Περίληψη:«Λήψη απόφασης για το ορισμό τέλους χρήσης κοινόχρ. χώρου για το κουβούκλιο του περιπτέρου που καταλαμβάνει η κατασκευή του σύμφωνα με την υποπαρ.Στ2 του Ν.4093/2012 περί θεσμικού πλαισίου των περιπτέρων.»

 

Αριθμός απόφασης: 178/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ