14- 16/1/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεσηπίστωσης ποσού 25.000,00 € που αφορά αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων του Δήμου μας»

 

Αριθμός απόφασης: 14/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ