_209- 1/10/2014 -Περί: Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά παρακράτηση από μίσθωμα για απόδοση ΕΕΤΗΔΕ χρήσης 2012

 

Αριθμός απόφασης: 209/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ