Περί: Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #28.778,74# €, που αφορά καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75.
Αριθμός απόφασης : 263/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ