Περί: Έγκρισης Παράτασης Προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Διαμόρφωση Πλατείας Καρύλλου Ν. Σμύρνης». Αρ. Μελ.: 293/2009.
  Αριθμός απόφασης : 233/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ