Περί: Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου : «Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων». Αρ. Μελ.: 251/2009.
  Αριθμός απόφασης : 229/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ