Περί: Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού.
  Αριθμός απόφασης : 207/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ