Περί: Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #35.873,85# € που αφορά επιστροφή Μισθολογικών Κλιμακίων υπαλλήλου του Δήμου μας.
  Αριθμός απόφασης : 138/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ