Περί: Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά εκ παραδρομής απόδοση Δημοτικού Τέλους 0,5%.
  Αριθμός απόφασης : 115/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ