Περί: α) Χορήγησης σε ενδεείς ειδών διαβίωσης, β) Έγκρισης και διάθεση πίστωσης ποσού #45.000# €.
  Αριθμός απόφασης : 68/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ