Πρακτικό της Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 24/10/2012
ΠΡΑΚΤΙΚΟ