Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018

 

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης καλεί τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχων (με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για δημόσιες συμβάσεις Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, να υποβάλουν εντός είκοσι (20) ημερών από την παρούσα πρόσκληση, σχετική αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτονται), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εν ισχύ εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. ή εγγραφή στα πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή μελετητικού τους πτυχίου.

 Η αίτηση με τα συνημμένα θα κατατίθεται αυτοπροσώπως στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου Νέας Σμύρνης (Ελ. Βενιζέλου 14, Τ.Κ. 171 21, Νέα Σμύρνη) ή θα αποστέλλεται είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου) είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς έως και την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ