1
Εφημερίδα της Υπηρεσίας
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2014

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389 ΦΕΚ Β’ 185/23-9-93) και το Π.Δ. 60/07 Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ» προϋπολογισμού 480.000,0€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129/2013 Μελέτη του Δήμου και την δημοσίευση των όρων διακήρυξης αυτής στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Αριθμ. Δημοσίευσης 2014/S 023-035699 (Ημερ: 1/2/2014) αριθμός εσωτερικής αναφοράς 2014-013445.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ Β

Ο Ρ Ο Ι    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

 

Εκτίθεται σε Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Όρους Διακήρυξης και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας» συνολικού προϋπολογισμού  72.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% σύμφωνα με την 109/2013 μελέτη – Τεχνική Προδιαγραφή του Δήμου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

 

Εκτίθεται σε Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Όρους Διακήρυξης και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης» συνολικού προϋπολογισμού  34.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% σύμφωνα με την 108/2013 μελέτη – Τεχνική Προδιαγραφή του Δήμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Διακηρύσσει ότι

Εκτίθεται σε δημόσιο Πρόχειρο Διιαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Όρους διακήρυξης και πάντα σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για την «Προμήθεια λογισμικού και ηλεκτρονικών υλικών ασφαλείας»
συνολικού προϋπολογισμού 73.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% σύμφωνα με την 87/2013
μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΜΕΛΕΤΗ

 

 
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει  Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης «την χαμηλότερη προσφορά»
(σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. β’ του Π.Δ. 60/07 και το Π.Δ.28/80) για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

Εκτίθεται σε Επαναληπτικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Όρους Διακήρυξης και πάντα σύμφωνα με την 11389/93 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 185/23-03-1993) άρθρο 3 και άρθρο 5, η «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής κοινωνικού παντοπωλείου» με αρ. μελ: 144/2012 για τα 11 από τα 16 είδη ( με αύξοντα αριθμό 1,3,4,5,6,7,8,,9,13,15,&16) προϋπολογισμού  #140.938,13#€,  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% &13%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

Εκτίθεται σε Δημόσιο επαναληπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Όρους Διακήρυξης και πάντα σύμφωνα με την 11389/93 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 185/23-03-1993) άρθρο 3 και άρθρο 5,  η «Προμήθεια τροφίμων κοινωνικού παντοπωλείου» με αρ. Μελ: 143/2012 προϋπολογισμού #224.870,00#€,  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΦΙΛΙΠ & ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ»

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την αξιοποίηση (εκμίσθωση) των δημοτικών κινηματογράφων «ΦΙΛΙΠ & ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ».
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (6ος όροφος) στο Δημοτικό Κατάστημα Ελ. Βενιζέλου 14 στις 05-02-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389 ΦΕΚ Β’ 185/23-9-93) και το Π.Δ. 60/07 Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου πλυντηρίου αυτοκινήτου» προϋπολογισμού 249.000,0€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 147/2012 Μελέτη του Δήμου και την δημοσίευση των όρων διακήρυξης αυτής στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμός εσωτερικής αναφοράς 2012-178107.

01 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

02 ΠΡΟΫΠΟΛ ΜΕΛΕΤ ΠΡΟΜΗΘ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

03 ΤΕΧΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡ ΠΡΟΜΗΘ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

04 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΞ ΠΡΟΜΗΘ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

05 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

06 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

07 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

09 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

 
«  Έναρξη Προηγούμενο 12 Επόμενο  Τέλος  »

Σελίδα 2 από 2
<< Πίσω
Εκδηλώσεις Δήμου Νέας Σμύρνης
> >
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ