1
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2015
Φίλτρο     Προβολή 
# Τίτλος Προβολές
1 1 - 13/1/2015-Περίληψη: Έγκριση Διαδικασίας διαπραγμάτευσης με προκήρυξη διακήρυξης ,σύμφωνα με το άρθρο 24παρ.1 περ.α’ του π.δ. 60/07, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος υποομάδων της « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2015» (Αρ.Μελ. 55/2014) 1471
2 2 - 13/1/2015-Περίληψη: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #12.000,00#€ για «Έξοδα εκλογών». 1575
3 3 - 13/1/2015-Περίληψη:Κατακύρωση πρακτικών και γνωμοδότησης για την «Προμήθεια λογισμικού και Ηλεκτρονικών Υλικών Ασφαλείας»(αρ.μελ.82/2014). 1439
4 4 - 13/1/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #75.000,00#€ για πληρωμή ύδρευσης Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου. 1515
5 5 - 13/1/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #40.000,00#€ για πληρωμή ύδρευσης Κηπαρίων του Δήμου. 1477
6 6 - 13/1/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #35.000,00#€ για εξόφληση λογ/σμών ΔΕΗ του Δήμου 1518
7 7 - 13/1/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για έκτακτο προσωπικό ΣΜΕ 1447
8 8 - 13/1/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #200.000,00#€ για Φυσικό αέριο 1518
9 9 - 13/1/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων 1453
10 10 - 13/1/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #10.000,00#€ για Επίδομα παραπληγίας τακτικών υπαλλήλων του Δήμου μας. 1476
11 11 - 13/1/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για Κοινόχρηστα Δημοτικών Κτιρίων 1412
12 12 - 13/1/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #6.000,00#€ για την απόδοση ασφαλιστικών ταμείων καυσίμων (Ν. 4071/12). 1421
13 13 - 13/1/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #6.000,00#€ για οφειλές μεταφόρτωσης απορριμμάτων από Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 1415
14 14 - 26/1/2015-Περίληψη: Έγκριση ή μη δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής. 1346
15 15 - 26/1/2015-Περίληψη:Ορισμός Δικηγόρου και έγκριση διορισμού 1360
16 16 - 26/1/2015-Περίληψη:Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) «Η Σμύρνη των δύο ηπείρων,του Ελληνισμού και του Κόσμου,Άυλες δράσεις για μία ψηφιακή/ βιωματική έκθεση σε φυσικό χώρο και στο διαδίκτυο». 1335
17 17 - 26/1/2015-Περίληψη:Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 130/2014 Απόφασης της Ο.Ε. που αφορά τους όρους Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση Ψηφιακού Μουσείου « Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου.Άυλες δράσεις για μια Ψηφιακή 1280
18 18 - 26/1/2015-Περίληψη:Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2015 1384
19 19 - 26/1/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #55.000,00#€ για αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 1380
20 20 - 26/1/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #3.046,24#€ που αφορά ταμείο Νομικών και Πρόνοιας-Ασφαλιστικές εισφορές Νομικής Συμβούλου. 1432
21 21 - 26/1/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #18.818,02#€ που αφορά αποδοχές μ. Δεκεμβρίου 2014 υπαλλήλων του Δήμου μας. 1324
22 22 - 26/1/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #3.350,00#€ που αφορά αποδοχές του υπαλλήλου του Δήμου μας, Λαγουδάκου Νικόλαου του Σπυρίδωνα 1393
23 23 - 26/1/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.576,53#€ που αφορά αποζημίωση σύνταξης της Σιδερά Αλεξάνδρας 1412
24 24 - 26/1/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.636,36#€ για πληρωμή δικαστικών εξόδων προς την εταιρεία Μαρκόπουλος και ΣΙΑ 1354
25 25 - 26/1/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #537,43#€ που αφορούν Ασθένειες Υπαλλήλων Παρελθόντων Ετών 1319
26 26 - 26/1/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #6.710,58#€ που αφορά εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 1/2014 αποφάσεως εν Συμβουλίω του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς με δικαιούχο τον κ. Ζάγκα Αριστοτέλη. 1381
27 27 - 26/1/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #4.000,00#€ που αφορά Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για τα Δημοτικά Κτίρια. 1297
28 28 - 26/1/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πιστώσεων που αφορούν «Προμήθεια ειδών Διατροφής 2015» 1270
29 29 - 3/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ για «Διαμόρφωση χώρων Δημοτικών κτιρίων» με αρ. μελ. 2/2015 1317
30 30 - 3/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #20.000,00#€ για «Τεχνική Υποστήριξη και αναβάθμιση Ηλεκτρονικής Πύλης του Δήμου Ν. Σμύρνης». 1411
31 31 - 3/2/2015-Περίληψη:Έγκριση Τροποποίησης Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την «Προμήθεια ανατρεπόμενου ημιφορτηγού» με αρ. μελ. 84/2014 1299
32 32 - 3/2/2015-Περίληψη:Εγκρίσεις διάθεσης πίστωσης Συνεχιζόμενων Δαπανών έτους 2014-2015 1406
33 33 - 3/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #5.000,00#€ για Δημοσιεύσεις Προκηρύξεων 1406
34 34 - 3/2/2015-Περίληψη:α)Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #7.549,19#€ που αφορά δαπάνες ηλεκτροδότησης παροχών για την Πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης.β)Ορισμός Υπολόγου. 1404
35 35 - 3/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.291,69#€ που αφορά αποδοχές Δεκεμβρίου 2014 της υπαλλήλου Βασιλικής Βελέντζα 1316
36 36 - 3/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #29,79#€ που αφορά Αναδρομικά Επιδόματος Τέκνου του υπαλλήλου του Δήμου μας Αντωνίου Δημητρίου. 1319
37 37 - 3/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #2.704,85#€ για πληρωμή δικαστικών εξόδων προς την Τεχνική εταιρεία «Δημητρακόπουλος – Α. Μιχόπουλος Ο.Ε.» 1285
38 38 - 3/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ που αφορά τον έλεγχο ισολογισμού οικονομικού έτους 2014 1268
39 39 - 3/2/2015-Περίληψη:Ορισμός Υπολόγου για την προπληρωμή γραμματίων προείσπραξης κ.λ.π. στον Δ.Σ.Α 1309
40 40 - 3/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #750.000,00#€ για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών –Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων παραγωγικής διαδικασίας 1342
41 41 - 3/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #270.000,00#€ για δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού 1280
42 42 - 3/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.200,00#€ που αφορά τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων 1328
43 43 - 3/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #589.673,27#€ που αφορά οφειλόμενα Οικονομικής Υπηρεσίας 1363
44 44 - 3/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #38.411,30#€ που αφορά ανεξόφλητες μισθοδοτικές καταστάσεις 1428
45 45 - 3/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #4.095,90#€ για «Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων και Εξυπηρέτησης (Hosting) του Σχετικού Δικτυακού Τόπου (neasmyrni.cyclopolis.gr) 1260
46 46 - 3/2/2015-Περίληψη:Ανατροπή Αποφάσεων Αναλήψεων Υποχρεώσεων 1393
47 47 - 10/2/2015-Περίληψη:Φανερή μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου/ων για τη στέγαση του Δημαρχείου του Δήμου Ν. Σμύρνης. 1339
48 48 - 10/2/2015-Περίληψη:Φανερή μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου/ων για τη στέγαση Αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. Σμύρνης 1302
49 49 - 10/2/2015-Περίληψη:Φανερή μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση Λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου & του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. Σμύρνης 1322
50 50 - 10/2/2015-Περίληψη:Κατακύρωση πρακτικού & γνωμοδότησης για την «Προμήθεια ελαστικών & ζαντών οχημάτων» με αρ. μελ.:67/2014 1282
51 51 - 10/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ για «Κλάδεμα ψηλών Δένδρων» 1303
52 52 - 10/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ για Συντήρηση Δικτύου Αυτόματου Ποτίσματος 1288
53 53 - 10/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1311
54 54 - 10/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #115,00#€ για διαφορά από έξοδα κίνησης & ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης Αντιδημάρχου Συρίγου Πολύδωρου. 1410
55 55 - 10/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.070.501,60#€ που αφορά ανεξόφλητα παραστατικά έργων 1307
56 56 - 10/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #820,35#€ που αφορά αναδρομικά Μ.Κ. υπαλλήλων του Δήμου μας 1249
57 57 - 10/2/2015-Περίληψη:Έγκριση Διαχειριστικού Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου (περ. 01/07/2014-31/12/2014) 1307
58 58 - 17/2/2015-Περίληψη:Εξέταση ενστάσεων για την «Προμήθεια Σάκκων απορριμμάτων» με αρ.μελ.: 79/2014 1202
59 59 - 17/2/2015-Περίληψη:Φανερή μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου/ων για τη στέγαση του Γραφείου Ηλεκτρολόγων του Δήμου Ν. Σμύρνης. 1213
60 60 - 17/2/2015-Περίληψη:Φανερή μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου/ων για τη στέγαση Aίθουσας της Φιλαρμονικής του Δήμου Ν. Σμύρνης 1273
61 61 - 17/2/2015-Περίληψη:Φανερή μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου/ων για τη στέγαση Aποθήκης Αθλητικού Υλικού & Εποχιακού Διάκοσμου του Δήμου Ν. Σμύρνης. 1247
62 62 - 17/2/2015-Περίληψη:Φανερή μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου/ων για τη στέγαση Ψηφιακού Μουσείου του Δήμου Ν. Σμύρνης 1199
63 63 - 17/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #49.306,84#€ για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Δήμου Ν.Σμύρνης,μηνός Δεκεμβρίου 2014 1222
64 64 - 17/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #358,53#€ για Ασθένειες Υπαλλήλων παρελθόντων ετών 1296
65 65 - 17/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης #12.633,00# € που αφορά το έργο «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων (συν)», με αρ. μελ. 62/2014 1274
66 66 - 17/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης #12.633,00# € που αφορά το έργο «κατασκευή Φρεατίων Υδροσυλλογής (συν)», με αρ. μελ. 28/2014 1202
67 67 - 17/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης #73.800,00# €, που αφορά την υπηρεσία «Αποκάλυψη και ανύψωση Φρεατίων επίσκεψης», με αρ. μελ. 78/2014 1380
68 68 - 17/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #18.000,00#€ που αφορά τον «Έλεγχο – καταπολέμηση ασιατικού κουνουπιού ΤΙΓΡΗΣ» 1407
69 69 - 17/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000,00#€ που αφορά «Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα» 1256
70 70 - 17/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #3.000,00#€ που αφορά «Συντήρηση και επισκευή κτηρίων ακινήτων του Δήμου» 1272
71 71 - 17/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #378.000,00#€ που αφορά «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης ενέργειας σε Υφιστάμενα Δημοτικά Κτήρια (MHS 434336)», (συνεχιζόμενο). 1302
72 72 - 17/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #73.800,00#€ που αφορά «Διαμόρφωση αποκατάστασης δαπέδων Σ.Σ», (συνεχιζόμενο) 1382
73 73 - 17/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #73.800,00#€ που αφορά «Διαμόρφωση – Ανακαίνιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αύλειων χώρων Σχολείων» 1251
74 74 - 17/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #90.000,00#€ που αφορά «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων» (συνεχιζόμενο). 1222
75 75 - 17/2/2015-Περίληψη:Έλεγχος επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών μειοδότη και έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού της 10/6/2014 για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου«Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημοτικά κτήρια δήμου Ν. Σμύρνης,αρ.μελ. 1232
76 76 - 26/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης για τον πρόχειρο διαγωνισμό που αφορά την υπηρεσία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» με αρ. μελ. 6/2015 1229
77 77 - 26/2/2015-Περίληψη:Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης για τον πρόχειρο διαγωνισμό που αφορά την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας» του Δήμου Νέας Σμύρνης και των ΝΠΔΔ αυτού με αρ. μελ. 11/2015 1302
78 78 - 26/2/2015-Περίληψη:ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. 07/2015 ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ» 1255
79 79 - 26/2/2015-Περίληψη:ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. 08/2015 ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ» 1280
80 80 - 26/2/2015-Περίληψη:ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. 09/2015 ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ» 1341
81 81 - 26/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ που αφορά «Τεχνική υποστήριξη ενεργειακής αναβάθμισης σχολικού συγκροτήματος». 1271
82 82 - 26/2/2015-Περίληψη:α)Εκδίκαση ένστασης β)Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος Διαγωνισμού της 27/1/2015 για την ανάδειξη Μειοδότη για το έργο «Διαμόρφωση – Ανακαίνιση αθλητικών εγκαταστάσεων αύλειων χώρων σχολείων» (αρ. μελ.33/2014) 1263
83 83 - 26/2/2015-Περίληψη:Φανερή μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση Αίθουσας Τμημάτων Χορού του Δήμου Ν. Σμύρνης 1241
84 84 - 26/2/2015-Περίληψη:Φανερή μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση Αίθουσας Τμημάτων Γυμναστικής του Δήμου Ν. Σμύρνης 1230
85 85 - 26/2/2015-Περίληψη:Φανερή μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση Βεστιαρίου Στολών του Δήμου Ν. Σμύρνης 1250
86 86 - 26/2/2015-Περίληψη:Φανερή μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση Πολιτιστικών & Κοινωνικών εκδηλώσεων – Β΄ ΚΑΠΗ του Δήμου Ν. Σμύρνης. 1245
87 87 - 26/2/2015-Περίληψη:Ανάθεση υποθέσεων σε δικηγόρο 1345
88 88 - 26/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #316,04# € που αφορά συμπληρωματικές αποδοχές Δεκεμβρίου 2014 από 23/12/2014 έως 31/12/2014 της υπαλλήλου του Δήμου μας Γιαννάτου Γεωργίας. 1207
89 89 - 26/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.500,00# € για την προπληρωμή γραμματίων προείσπραξης κ.λ.π. στον Δ.Σ.Α για παραστάσεις της Νομικής Συμβούλου κατά την υπογραφή συμβολαίων ή τη διεξαγωγή δικών. 1223
90 90 - 26/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης #5.000,00# € για υποστήριξη στη Νομοθεσία – Νομολογία, Διοικητική πρακτική των κρατικών αυτοκινήτων (θεσμικό πλαίσιο & διαδικασίες, προμήθειες, χρήσης, ελέγχου κ.λ.π.) 1248
91 91 - 26/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.500,00#€ που αφορά την «Μικροβιολογική ανάλυση νερού κολυμβητικής δεξαμενής» 1320
92 92 - 26/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000,00#€ που αφορά «Συντήρηση και επισκευή αθλητικών οργάνων» 1214
93 93 - 26/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #18.000,00#€ που αφορά «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού γυμναστηρίων» 1233
94 94 - 26/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #4.000,00#€ που αφορά «Προμήθεια καθισμάτων» 1223
95 95 - 26/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #2.000,00#€ που αφορά «Επισκευή συρόμενων πορτών Parking Δημοτικού Κολυμβητηρίου» 1231
96 96 - 26/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #8.000,00#€ που αφορά «Προμήθεια ηλιοπροστατευτικών Δημοτικών κτιρίων» 1284
97 97 - 26/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #2.400,00#€ που αφορά «Προμήθεια toner φωτοτυπικών μηχανημάτων» 1344
98 98 - 26/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #21.000,00#€ που αφορά «Προμήθεια Βενζίνης» 1218
99 99 - 26/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ που αφορά «Εγκατάσταση Δικτύου αυτόματου ποτίσματος σε κοινόχρηστους χώρους» 1227
100 100 - 26/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #5.477,00#€ που αφορά «Μελέτη Η/Μ ψηφιακού μουσείου» 1175
101 101 - 26/2/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #16.870,00#€ που αφορά «Μουσειογραφική μελέτη ψηφιακού μουσείου» 1125
102 102 - 2/3/2015-Περίληψη:Β΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 1178
103 103 - 2/3/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #170,33# € που αφορά αναδρομικά μετατάξεων υπαλλήλων του Δήμου μας 1171
104 104 - 2/3/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #334,91# € που αφορά αναδρομικά Μ.Κ.της υπαλλήλου του Δήμου μας Χόνδρου Σταυρούλας 1266
105 105 - 2/3/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του συνεχιζόμενου Κ.Α.30.7312.0019 για το έργο «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων 2008» 1294
106 106 - 2/3/2015-Περίληψη:Εγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του συνεχιζόμενου ΚΑ 30.7333.0012 για το έργο «Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων», με αρ. μελ.: 101/2013 1223
107 107 - 2/3/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ για «Διαμόρφωση χώρου κουζίνας για κοινωνικό συσσίτιο» 1330
108 108 - 2/3/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #10.000,00#€ για Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών 1274
109 109 - 2/3/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #981,60#€ για παροχή υπηρεσιών από Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2014 1267
110 110 - 2/3/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #5.000,00#€ για προμήθεια ελαστικών σωλήνων ποτίσματος 1268
111 111 - 10/3/2015-Περίληψη:Κατακύρωση Πρακτικών για «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» 1122
112 112 - 10/3/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #322,66# € που αφορά υπερωριακή απασχόληση Δεκεμβρίου 2014 της υπαλλήλου του Δήμου μας Ζιώρη Σταυρούλας». 1264
113 113 - 10/3/2015-Περίληψη:Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης ποσού για την «Προμήθεια βενζίνης» 1250
114 114 - 10/3/2015-Περίληψη:Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης ποσού για την «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης» 1202
115 115 - 10/3/2015-Περίληψη:Εγκρίσεις διάθεσης πίστωσης Συνεχιζόμενων Δαπανών έτους 2014 - 2015» 1192
116 116 - 10/3/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #345,00#€ για «Λοιπές Προμήθειες εν γένει» 1219
117 117 - 10/3/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #18.000,00#€ για την «Προμήθεια Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου» 1113
118 118 - 10/3/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού#22.305,00#€ για «Τεχνική υποστήριξη ωρίμανσης βιοκλιματικής ανάπλασης πεζοδρόμων» 1142
119 119 - 10/3/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.108,00#€ για «Καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής» 1224
120 120 - 10/3/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.108,00 € για «Συντήρηση αγωγών ομβρίων Αγ. Φωτεινής» 1247
121 121 - 10/3/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.108,00 € για «Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Σ.Σ.» 1228
122 122 - 10/3/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού 24.108,00 € για «Απολυμάνσεις υπάρχοντος δικτύου ομβρίων» 1252
123 123 - 10/3/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #14.500,00#€ για «Συντήρηση διαδρόμων Δημοτικού Νεκροταφείου» 1251
124 124 - 10/3/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού 24.600,00 € για «Εργασίες υπογειοποίησης παροχής φυσικού αερίου σε σχολικό συγκρότημα» 1136
125 125 - 10/3/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού 1.772,00 € για «Πιστοποιήσεις παιδικών χαρών» 1274
126 126 - 10/3/2015-Περίληψη:Έγκριση πρακτικού εισήγησης της ΕΠΠΕ για το έργο «Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων του Ελληνισμού και του κόσμου. Άϋλες δράσεις για μια ψηφιακή/βιωματική Έκθεση σε φυσικό χώρο και στο Διαδίκτυο». 1207
127 127 - 10/3/2015-Περίληψη:Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια Πετρελαίου κίνησης» 1104
128 128 - 10/3/2015-Περίληψη:Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια βενζίνης» 1212
129 129 - 10/3/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 12.500,00 € για Αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου του έργου «Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων του Ελληνισμού και του Κόσμου». 1274
130 130 - 24/3/2015-Περίληψη:Εγκρίσεις Διάθεσης Πίστωσης Συνεχιζόμενων Δαπανών έτους 2014 - 2015 1337
131 131 - 24/3/2015-Περίληψη:«Άσκηση και έγκριση ενδίκων μέσων κατά της υπαρ. Α2744/2014 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (τμήμα 1ο Τριμελές) 1260
132 132 - 24/3/2015-Περίληψη:Άσκηση και έγκριση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 1247
133 133 - 24/3/2015-Περίληψη:1.Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της υπαρ. 13/2015 μελέτης 2.Έγκριση όρων διακήρυξης Διαγωνισμού για προμήθεια βενζίνης και πετρελαίου κίνησης 1225
134 134 - 24/3/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης για προμήθεια Σημαιών εορτασμού Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 2015 1212
135 135 - 24/3/2015-Περίληψη:Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού #5.000# ευρώ για τη συντήρηση ηλεκτρονικών πινάκων 1222
136 136 - 24/3/2015-Περίληψη:Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού #4.000# ευρώ για τη συντήρηση φωτεινών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών 1234
137 137 - 24/3/2015-Περίληψη:Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού #2.500# ευρώ για τη συντήρηση και επισκευή φωτεινών επιγραφών 1252
138 138 - 24/3/2015-Περίληψη:Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού #7.000# ευρώ για προμήθεια usb tokens για τα πιστοποιητικά υποδομής ΑΠΕΔ 1289
139 139 - 24/3/2015-Περίληψη:Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού #8.500# ευρώ για «προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών» 1285
140 140 - 24/3/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για προμήθεια Μέσων Ατομικής προστασίας 1272
141 141 - 24/3/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #915,70# που αφορά Αναδρομικά Μ.Κ. Υπαλλήλων του Δήμου 1255
142 142 - 24/3/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #106,88# ευρώ που αφορά Αναδρομικά Ανθυγιεινού επιδόματος υπαλλήλου του Δήμου μας 1235
143 143 - 24/3/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #171,51#€ που αφορά Αναδρομικά πρώην υπαλλήλων του Δήμου μας 1230
144 144 - 24/3/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #6.182.79#€ που αφορά πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της υπαρ. Α4226/2014 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά 1264
145 145 - 24/3/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 4.066,34€ που αφορά πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της υπ’ αρ. Α1575/2012 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς, που κατέστη τελεσίδικη με την υπ’ αρ. 2741/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφ 1216
146 146 - 24/3/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #2.000#€ που αφορά πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της υπαρ. 27/2014 Απόφασης του 3μελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά 1179
147 147 - 24/3/2015-Περίληψη:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #1.735,92# για πληρωμή οφειλόμενων μισθωμάτων 1125
148 148 - 21/4/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 2.173,77€ για εξόφληση παλαιών οφειλών για κοινόχρηστα 1226
149 149 - 21/4/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 490€ για την πλήρη & ολοσχερή εξόφληση της υπαρ. 1392/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά 1322
150 150 - 21/4/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πιστώσεων συνεχιζόμενων δαπανών έτους 2014-2015 1160
151 151 - 21/4/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 5000€ για την προμήθεια κεριών 1345
152 152 - 21/4/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000€ για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού 1236
153 153 - 21/4/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.000€ για συντήρηση πομπών Ενδοεπικοινωνίας 1050
154 154 - 21/4/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 30.000€ για προμήθεια απολυμαντικού υγρού για κάδους 1196
155 155 - 21/4/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500€ για καθαρισμό και φύλαξη μοκετών 1225
156 156 - 21/4/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 24.600 € για καταπολέμηση ασθένειας φοινίκων 1165
157 157 - 21/4/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 24.600€ για Συντήρηση και επισκευή ελαστικών 1302
158 158 - 21/4/2015-Περίληψη:Έγκριση δαπάνης ποσού 31.812,72€ με τίτλο Υπογειοποίηση ΧΤ της οδού Ομήρου 1191
159 159 - 21/4/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του ΚΑ 30.7333.0008 για το έργο Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων οδών αρ. μελ. 22/2015 1288
160 160 - 21/4/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του ΚΑ 30.7312.0020 για το έργο επέκταση –ανακατασκευή αγωγών ακαθάρτων αρ. μελ. 121/2013 1267
161 161 - 21/4/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του ΚΑ 30.7334.0002 για το έργο αντικατάσταση φθαρμένων ρείθρων αρ. μελ. 27/2014 1298
162 162 - 21/4/2015-Περίληψη:Έγκριση πρακτικού – εισήγησης της ΕΠΠΕ για το έργο «Η Σμύρνη των δύο ηπείρων, του ελληνισμού και του κόσμου, Άυλες δράσεις για μια ψηφιακή/βιωματική έκθεση σε φυσικό χώρο και στο διαδίκτυο» 1247
163 163 - 21/4/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 88.000€ για προγραμματική σύμβαση του δήμου με την ΔΗΔΕΚ εφαρμογή προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι 1217
164 164 - 21/4/2015-Περίληψη:Ορισμός Υπολόγου για το έργο «Υπογειοποίηση Εναερίου δικτύου διανομής ΧΤ της οδού Ομήρου» 1285
165 165 - 21/4/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 4.900€ για απευθείας ανάθεση παροχής εργασίας 1253
166 166 - 21/4/2015-Περίληψη:Έγκριση όρων διακήρυξης αποκάλυψη και ανύψωση φρεατίων επίσκεψης Αρ. Μελ. 78/2014 1247
167 167 - 21/4/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 15.000€ για προμήθεια εξαρτημάτων αυτόματου ποτίσματος 1201
168 168 - 21/4/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης 20.000€ για την αγορά γραμματοσήμων 1111
169 169 - 21/4/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 10.968 ευρώ που αφορά την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας 1203
170 170 - 21/4/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.232.84€ για εξόφληση λογ/σμων τελών λειτουργίας σταθμών κινητής υπηρεσίας και ειδικών ραδιοδικτύων 1202
171 171 - 21/4/2015-Περίληψη:Έγκριση δαπάνης και Διάθεσης πίστωσης του ΚΑ 20.6263.0001 για συντήρηση επισκευή μεταφορικών μέσων Αρ. Μελ. 20/2015 1218
172 172 - 21/4/2015-Περίληψη:1.Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης 14/2015 για την προμήθεια ΙΧΕ αυτοκινήτου 2.Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την προμήθεια ΙΧΕ αυτοκινήτου 1221
173 173 - 21/4/2015-Περίληψη:Έγκριση Δαπάνης ποσού 24.600€ για Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών 1234
174 174 - 29/4/2015-Περίληψη:Έγκριση Γ’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 1171
175 175 - 29/4/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 258,11€ που αφορά αναδρομικά ΜΚ ΙΔΟΧ από 16-12-2014 1256
176 176 - 29/4/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης 15.000 € για προμήθεια σπόρων γκαζόν – δενδρυλλίων – θάμνων – εποχ. φυτών & πασσάλων στήριξης 1148
177 177 - 29/4/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000€ για την προμήθεια μηχανημάτων Γεωπονικής 1131
178 178 - 12/5/2015-Περίληψη:Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Α’ Τριμήνου 2015 1223
179 179 - 12/5/2015-Περίληψη:Μερική Ανατροπή Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 1204
180 180 - 12/5/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #24,55# €, που αφορά Ασθένεια μηνός Δεκεμβρίου 2014 της υπαλλήλου του Δήμου μας Λειβαδιώτη Δήμητρας 1199
181 181 - 12/5/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #3.387,00# €, που αφορά Αποδοχές μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου & 1 έως 5 Νοεμβρίου 2014 του υπαλλήλου του Δήμου μας Πρώια Στέφανου 1284
182 182 - 12/5/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #3.359,39# €, που αφορά Αποδοχές μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου & 1 έως 2 Νοεμβρίου 2014 του υπαλλήλου του Δήμου μας Σταυρόπουλου Κωνσταντίνου 1306
183 183 - 12/5/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #94.433,55# €, που αφορά Αναδρομικά κρατήσεων ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδότη παλαιών ασφαλισμένων 1219
184 184 - 12/5/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #181,71# € για εξόφληση παλαιών οφειλών για κοινόχρηστα 1185
185 185 - 12/5/2015-Περίληψη:Άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά του Κοινωφελούς Σωματείου με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ» και κατά της υπ’αρ. 5432/2013 οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και έγκριση της λόγω του κατεπείγοντος 1160
186 186 - 12/5/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# €, για Συντήρηση κυλιόμενων κλιμάκων Πλατείας Καρύλλου 1225
187 187 - 12/5/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #53.995,00# € για «Προμήθεια ειδών Φαρμακείου για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου μας» έτους 2015 1157
188 188 - 12/5/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #500,00# €, για Τόκους Υπερημερίας 1243
189 189 - 12/5/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #72,17# €, για τόκους ληξιπρόθεσμων οφειλών έτους 2014 1214
190 190 - 12/5/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #25.000# €, για προμήθεια χημικών υλικών οικ. ετών 2015 & 2016 1188
191 191 - 12/5/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #15.000# €, για προμήθεια χημικού υλικού λιμνών Κεντρικής Πλατείας οικ. ετών 2015 & 2016 1280
192 192 - 12/5/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# €, για προμήθεια οδοδεικτών 1139
193 193 - 12/5/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# €, για προμήθεια κιγκλιδωμάτων κοινοχρήστων χώρων 1203
194 194 - 12/5/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# €, για προμήθεια οικοδομικών υλικών 1251
195 195 - 12/5/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# €, για προμήθεια ξυλουργικών υλικών και εξαρτημάτων 1129
196 196 - 12/5/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# €, για προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για μικροσυντηρήσεις 1292
197 197 - 12/5/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# €, για προμήθεια υαλοπινάκων για κτίρια του Δήμου 1175
198 198 - 12/5/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# €, για προμήθεια μεταλλικών στοιχείων πεζοδρομίων και οριοδεικτών 1090
199 199 - 12/5/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# €, για προμήθεια χρωμάτων 1234
200 200 - 12/5/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# €, για προμήθεια ασφαλτικού μείγματος 1157
201 201 - 12/5/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# €, για προμήθεια πινακίδων και συστημάτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 1308
202 202 - 12/5/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #20.000# €, για Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων οικ. ετών 2015 & 2016 1218
203 203 - 12/5/2015-Περίληψη:1) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αρ. 46/15 μελέτης.2) Έγκριση του σχεδίου Όρων διακήρυξης διαγωνισμού για «Προμήθεια χημικών υλικών Κολυμβητηρίου και χημικού υλικού λιμνών Κεντρικής Πλατείας» 1224
204 204 - 12/5/2015-Περίληψη:Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων οδών με αρ.μελ.:22/2015 1192
205 205 - 12/5/2015-Περίληψη:Έγκριση όρων διακήρυξης διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της εργασίας «Συντήρηση – επισκευή μεταφορικών μέσων» με αρ. μελ.: 20/2015 1224
206 206 - 12/5/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #861# €, για την έκθεση εκτίμησης οικοπέδου Αιγαίου 47 1235
207 207 - 19/5/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης 37.151,69€ που αφορά λογιστική τακτοποίηση συμψηφισθέντος ποσού για τη δόση έτους 2016 του οικοπέδου επί των οδών Τραπεζούντος 27 και Μενεκράτους 1157
208 208 - 19/5/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 192,48 € που αφορά λογιστική τακτοποίηση εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου μας προς ΕΥΔΑΠ 1151
209 209 - 19/5/2015-Περίληψη:Διαγραφή παραστατικών ποσού 180 € της «Π.ΡΑΜΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από την οικονομική διαχείριση 1184
210 210 - 19/5/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 100,12 € που αφορά Αναδρομικά ΜΚ των υπαλλήλων του Δήμου μας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ 1220
211 211 - 19/5/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 10.000€ για Προμήθεια δαπέδων Δημ. Γυμναστηρίου 1201
212 212 - 19/5/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 21.600€ για Μίσθωση Λεωφορείων 1097
213 213 - 19/5/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 900€ για ενοικίαση ειδών καθαρισμού 1065
214 214 - 19/5/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 4.000€ για συντήρηση και επισκευή τηλεκατευθυνόμενης βυθιζόμενης σκούπας κολυμβητικής δεξαμενής Δημ. Γυμναστηρίου 1257
215 215 - 19/5/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 3.000€ για προμήθεια αναλώσιμων υλικών Δημοτικού Κολυμβητηρίου 1294
216 216 - 19/5/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 6.000€ για συντήρηση και επισκευή εργαλείων και γεωργικών μηχανημάτων 1077
217 217 - 19/5/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.600€ για περίφραξη παιδικών χαρών 1169
218 218 - 19/5/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 6.656€ για λογιστική τακτοποίηση συμψ/ντος προστίμου παραβάσεων περιβαλ/κης Νομοθεσίας 1237
219 219 - 19/5/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.000€ για ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1265
220 220 - 19/5/2015-Περίληψη:Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια ειδών φαρμακείου αρ μελ. 32/2015 1251
221 221 - 19/5/2015-Περίληψη:Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια απολυμαντικού υγρού για κάδους αρ μελ. 25/2015 1175
222 222 - 19/5/2015-Περίληψη:Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας αρ μελ. 21/2015 1187
223 223 - 19/5/2015-Περίληψη:Έγκριση όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την Οργάνωση Προγράμματος Αθλοδιακοπές 1185
224 224 - 3/6/2015-Περίληψη:ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ 1190
225 225 - 3/6/2015-Περίληψη:ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1095
226 226 - 3/6/2015-Περίληψη:Δ’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 1070
227 227 - 3/6/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #350.000# € που αφορά την «Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Παιδικού Σταθμού Δήμου Ν. Σμύρνης» 1134
228 228 - 3/6/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #124,00# € που αφορά συμψηφισμό ποσού καταβληθέντος προς ΕΥΔΑΠ 1094
229 229 - 3/6/2015-Περίληψη:Διόρθωση των υπ’ αριθ. 320 και 352/2014 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και του υπ’ αριθ.5/2014 Πρακτικού της Ο.Ε 1223
230 230 - 3/6/2015-Περίληψη:Ακύρωση έγκρισης δαπάνης για την «Υπογειοποίηση ΧΤ της οδού Ομήρου» 1171
231 231 - 3/6/2015-Περίληψη:Έλεγχος και έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο «Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Παιδικού Σταθμού Δήμου Ν. Σμύρνης (οδός Σινώπης)» 1299
232 232 - 3/6/2015-Περίληψη:Α) Έγκριση διενέργειας εργασίας και επικαιροποίηση Μελέτης Β) Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού της εργασίας: «Διαμόρφωση – Αποκατάσταση δαπέδων Σ.Σ.» με αρ. μελ.:35/14 1068
233 233 - 3/6/2015-Περίληψη:Κατακύρωση διαγωνισμού με τίτλο «Αποκάλυψη και ανύψωση φρεατίων επίσκεψης» αρ. μελ. 78/2014 1174
234 234 - 3/6/2015-Περίληψη:Κατακύρωση πρακτικού- γνωμοδότηση για την «Προμήθεια χημικών υλικών Κολυμβητηρίου και χημικού υλικού λιμνών Κεντρικής Πλατείας» με αρ. μελ. 46/2015 1185
235 235 - 3/6/2015-Περίληψη:Κατακύρωση Πρακτικού – Γνωμοδότησης για την «Προμήθεια ανατρεπόμενου ημιφορτηγού» αρ. μελ.: 84/2014 1143
236 236 - 3/6/2015-Περίληψη:Κατακύρωση Πρακτικού – Γνωμοδότησης για την «Προμήθεια ΙΧΕ αυτοκινήτου» αρ. μελ.: 14/2015 1141
237 237 - 3/6/2015-Περίληψη:Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Καρρά Αικατερίνης 1189
238 238 - 9/6/2015-Περίληψη:Εκδίκαση ενστάσεως και κατακύρωση πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο «Οργάνωση προγράμματος αθλοδιακοπών» 1178
239 239 - 9/6/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #2.077,14# € που αφορά Αναδρομικά ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ του κ. Δημάρχου & της Νομικής Συμβούλου 1171
240 240 - 9/6/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #75.000,00# € για Έκτακτο Προσωπικό (ΣΜΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα) 1051
241 241 - 9/6/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #11.500,00# € για Συντήρηση και Επισκευή Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Φαξ 1147
242 242 - 9/6/2015-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #30.000,00# € για Προμήθεια Ανταλλακτικών οχημάτων 1210
243 243 - 19/6/2015-Περίληψη:Επικύρωση κλήρωσης Επιτροπής διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης για συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών ΠΔ/τος 28/80 1166
244 244 - 19/6/2015-Περίληψη:Εξέταση ένστασης επί του Πρακτικού Νο 1 του διαγωνισμού «Προμήθεια Απολυμαντικού Χημικού Υγρού για Κάδους» 1111
245 245 - 19/6/2015-Περίληψη:Λήψη απόφασης κατά το στάδιο ανοίγματος «δικαιολογητικών – Τεχνικών πρόσφορών » του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 8950 για την «Προμήθεια βενζίνης & πετρελαίου κίνησης» με αρ. μελ. 13/15 1229
246 246 - 19/6/2015-Περίληψη:Α) Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού της 9/6/2015 για την ανάδειξη μειοδότη για το έργο «Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων οδών» (αρ. μελ.22/15) Β) Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη του 1231
247 247 - 19/6/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 13.000 € για εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας στο δημοτικό χώρο της Υπηρεσίας Καθαριότητας 1208
248 248 - 19/6/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.000€ για δημοσιεύσεις προκηρύξεων 1295
249 249 - 19/6/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 100.000€ για κατασκευή νέων οστεοφυλακίων 1165
250 250 - 19/6/2015-Περίληψη:Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης ποσού 2.500€ για συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου 1106
251 251 - 19/6/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.000€ για συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης δημοτικού Γυμναστηρίου 1165
252 252 - 19/6/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 7.000€ για συντήρηση μονάδας ελέγχου ποιότητας νερού 1199
253 253 - 19/6/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 8.000€ για την συντήρηση μηχανημάτων φίλτρων Υπηρεσίας Καθαριότητας 1215
254 254 - 19/6/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 246.000€ για προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 1257
255 255 - 19/6/2015-Περίληψη:Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την μίσθωση χώρου για τη στέγαση των δημοτικών Παρατάξεων 1212
256 256 - 19/6/2015-Περίληψη:Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Βασιλικής Γραφάκου 1264
257 257 - 19/6/2015-Περίληψη:«Υπογειοποίηση ΧΤ της οδού Ομήρου» 1171
258 258 - 30/6/2015-Περίληψη:Λήψη Απόφασης σχετικά με την υποβολή εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σε διαγωνισμούς κατόπιν της έκδοσης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πράξης κήρυξης τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας (ΦΕΚ 65Α/28-6-2015) 1143
259 259 - 30/6/2015-Περίληψη:ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Α. 20.6263.0001 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 65/15) 1122
260 260 - 30/6/2015-Περίληψη:ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της εργασίας : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» με αρ. μελ : 65/2015 1101
261 261 - 30/6/2015-Περίληψη:«Η υπ' αρ. 21/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς τμήμα Α΄1 Ακυρωτικό (σε Συμβούλιο)» 1251
262 262 - 30/6/2015-Περίληψη:Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης ποσού 10.000€ για την πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων & κυκλοφορίας φορτηγών 1158
263 263 - 30/6/2015-Περίληψη:Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης ποσού 7.000€ για πληρωμή τελών κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων του Δήμου μας 1137
264 264 - 30/6/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.600€ για Συντήρηση και επισκευή υπαίθριων και κλειστών αθλητικών χώρων 1124
265 265 - 30/6/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσών α. 15.000€ για προμήθεια Κυτίων Σήψης Φυτικών Απορριμμάτων β. 52.000 € Κάδων Απορριμμάτων 1186
266 266 - 30/6/2015-Περίληψη:Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης του ΚΑ 30.7341.0002 «Ανάπλαση οδών Ομήρου – Παλαιολόγου» αρ. μελ. 66/15 1102
267 267 - 30/6/2015-Περίληψη:Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης του ΚΑ 30.7331.0020 «Συντήρηση – Ανακατασκευή Μονώσεων Σχολικών Συγκροτημάτων» αρ. μελ 59/15 1197
268 268 - 30/6/2015-Περίληψη:Έγκριση δαπάνης & διάθεσης όλης της πίστωσης του ΚΑ 30.7331.0039 «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων» αρ. μελ 60/15 1116
269 269 - 30/6/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 315.000€ «Διαμόρφωση Χώρων Ψηφιακού Μουσείου» 1193
270 270 - 30/6/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.000€ για προμήθεια Κοπριάς-Λιπάσματος-Τύρφης-Χώματος και φυτοπαθολογικού υλικού 1079
271 271 - 30/6/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.600€ που αφορά Ψεκασμό των Πεύκων για την καταπολέμηση πιτυοκάμπης 1124
272 272 - 30/6/2015-Περίληψη:Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού της 23-6-2015 για την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση της εργασίας Διαμόρφωση-Αποκατάσταση Δαπέδων Σ.Σ. αρ. μελ 35/2014 1122
273 273 - 30/6/2015-Περίληψη:Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Διαμόρφωση Χώρων Ψηφιακού Μουσείου» αρ. μελ. 58/2015 1257
274 274 - 30/6/2015-Περίληψη:Αίτημα αποζημίωσης από τον Δήμο Νέας Σμύρνης για ζημιές από πτώση δένδρου σε σταθμευμένο αυτοκίνητο επί των οδών Μέλητος και Κυδωνιών ιδιοκτησίας Ελένης Σταυρέλη 1146
275 275 - 30/6/2015-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 160.000€ για Προμήθεια εξοπλισμού για το ψηφιακό Μουσείο 1182
276 276 - 30/6/2015-Περίληψη:Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια εξοπλισμού για το ψηφιακό Μουσείο» αρ. μελ. 61/2015 1172
 
Εκδηλώσεις Δήμου Νέας Σμύρνης
> >
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ