1
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2014
Filter     Display 
# Title Hits
1 _412-29/12/2014-Περίληψη:Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων 1865
2 _413-29/12/2014-Περίληψη:Εξέταση γνωμοδότησης επί ένστασης της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών σχετικά με την «Προμήθεια ελαστικών & ζαντών οχημάτων» με αρ. μελ.: 67/2014 1696
3 _414-29/12/2014-Περίληψη:1) Εξέταση ενστάσεως επί του Πρακτικού του Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Νέας Σμύρνης(οδός Σινώπης)».2) Κατακύρωση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Σ 1730
4 _415-29/12/2014-Περίληψη:Κατακύρωση Διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση & Αναβάθμιση ηλεκτρονικού αυτοματισμού & ασφαλείας συστημάτων» 1880
5 _416-29/12/2014-Περίληψη:Απευθείας ανάθεση της υπαρ. 92/2014 μελέτης με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη ωρίμανσης βιοκλιματικής ανάπλασης πεζοδρόμων» 1722
6 _417-29/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #20.000,00#€ για «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων» 1745
7 _418-29/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #14.500,00#€ για «Συντήρηση διαδρόμων Δημοτικού Νεκροταφείου» 1796
8 _419-29/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ για «Τεχνική Υποστήριξη Ενεργειακής Αναβάθμισης Σχολικού Συγκροτήματος» 1854
9 _420-29/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ για «Καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής» 1875
10 _421-29/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ για «Συντήρηση αγωγών ομβρίων Αγ. Φωτεινής» 1833
11 _422-29/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ για «Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Σ.Σ.» 1736
12 _423-29/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ για «Απολυμάνσεις Υπάρχοντος Δικτύου Ομβρίων» 1609
13 _424-29/12/2014-Περίληψη:Αιτήσεις για υπαγωγή στην ρύθμιση οφειλών βάσει του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.4.2014) 1622
14 _425-29/12/2014-Περίληψη:Αιτήσεις για υπαγωγή στην ρύθμιση οφειλών βάσει του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.4.2014) 1590
15 _426-29/12/2014-Περίληψη:Ρύθμιση οφειλών βάσει του Ν. 4257/2014 1548
16 _427-29/12/2014-Περίληψη:Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Αικατερίνης Καρρά 1508
17 _387-12/12/2014-Περίληψη:Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 1779
18 _388-12/12/2014-Περίληψη:«Η’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2014» 1788
19 _389-12/12/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #6.710,58#€ που αφορά εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 1/2014 αποφάσεως εν Συμβουλίω του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς με δικαιούχο τον κ. Ζάγκα Αριστοτέλη» 1712
20 _390-12/12/2014-Περίληψη:«Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ' αρ. 3358/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών)» 1696
21 _391-12/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #30.500,00# για Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής κοινωνικού παντοπωλείου 1855
22 _392-12/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #60.000,00# για « Προμήθεια Ανατρεπόμενου Ημιφορτηγού» 1824
23 _393-12/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #6.000,00# για Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών 1587
24 _394-12/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #12.000,00# για Προμήθεια συστήματος εξοικονόμησης Ζεστού Νερού Χρήσης Κολυμβητηρίου 1669
25 _395-12/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #45.000,00# για «Προμήθεια αυτοκινούμενου επικαθήμενου μηχανήματος πλύσης – στέγνωσης επιφανειών» 1699
26 _396-12/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #14.000,00#€ για Aναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου 1752
27 _397-12/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ για Συντήρηση μέσων πυρασφάλειας 1677
28 _398-12/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00# για Συντήρηση λεβητοστασίου και καυστήρων 1716
29 _399-12/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #5.000,00# για Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για μικροσυντηρήσεις 1565
30 _400-12/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #10.000,00# για Προμήθεια σιδήρων 1648
31 _401-12/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000,00# για Προμήθεια σιδηροϊστών φωτισμού 1754
32 _402-12/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000,00# για « Προμήθεια Λαμπτήρων» 1680
33 _403-12/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #4.000,00#€ για Αμοιβή Δικαστικού Επιμελητή 1705
34 _404-12/12/2014-Περίληψη:Ρύθμιση οφειλών βάσει του Ν. 4257/2014 1628
35 _405-12/12/2014-Περίληψη:Έγκριση τροποποιημένων – επικαιροποιημένων όρων διακήρυξης Δημοσίου πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση – Ανακαίνιση Αθλητικών εγκαταστάσεων αυλείων χώρων σχολείων» με (αρ. μελ. 33/14) 1676
36 _406-12/12/2014-Περίληψη:1)Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμό 85/2014 μελέτης για την προμήθεια «Αυτοκινούμενου επικαθήμενου μηχανήματος πλύσης - στέγνωσης επιφανειών».2) Έγκριση Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την προμήθεια «Αυτοκινούμενου 1679
37 _407-12/12/2014-Περίληψη:«Εξέταση ένστασης & κατακύρωση πρακτικών και γνωμοδότησης της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών 2015 » αρ. μελ. 69/2014. 1708
38 _408-12/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #17.568,40# για εξόφληση λογ/σμών ΔΕΗ του Δήμου 1635
39 _409-12/12/2014-Περίληψη:Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 4.500 € για απευθείας ανάθεση παροχής εργασίας 1600
40 _410-12/12/2014-Περίληψη:1)Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης 84/2014 για την «Προμήθεια ανατρεπόμενου ημιφορτηγού» 2) Έγκριση Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την «Προμήθεια ανατρεπόμενου ημιφορτηγού» 1660
41 _411-17/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #456.840,75#€ σε βάρος του Κ.Α. 15.7134.0001 με τίτλο: Ψηφιακό Μουσείο « Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» 1803
42 _361-09/12/2014-Περίληψη:Κατακύρωση πρακτικών & γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Η/Υ»(αρ. μελ. 60/2014) 1628
43 _362-09/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #30.000,00#€ για Προμήθεια σάκων απορριμάτων 1700
44 _363-09/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #5.000,00#€ για Συντήρηση πομπών ενδοπεπικοινωνίας 1629
45 _364-09/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000,00#€ για Προμήθεια πυροσβεστικών μέσων 1693
46 _365-09/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #5.000,00 #€ για Συντήρηση πισίνων κεντρικής πλατείας 1636
47 _366-09/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.000,00#€ για Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών 1720
48 _367-09/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #7.000,00#€ για Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 1641
49 _368-09/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #8.000,00#€ για Απολύμανση κτιρίων (έκτακτες ανάγκες) 1643
50 _369-09/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #5.000,00#€ για Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 1817
51 _370-09/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #537,43#€ που αφορά τον Κ.Α. 80.8111.0004 1627
52 _371-09/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσών #1.124,00#€ και #345,32# που αφορούν απόδοση τελών-ΕΤΑΚ και φορολογικές προσαυξήσεις αντίστοιχα 1668
53 _372-09/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.533,33#€ που αφορά Τόκους δικαστικών αποφάσεων και Δικαστικά έξοδα 1662
54 _373-09/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.576,53#€ που αφορά αποζημίωση σύνταξης της Σιδερά Αλεξάνδρας 1665
55 _374-09/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού #4.095,90# για την «Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων και Εξυπηρέτησης του Σχετικού Δικτυακού Τόπου» 1699
56 _375-09/12/2014-Περίληψη:Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» 1751
57 _376-09/12/2014-Περίληψη:Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια «Σάκων Απορριμμάτων» 1667
58 _377-09/12/2014-Περίληψη:Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση της Αίθουσας Τμημάτων Γυμναστικής Δήμου Νέας Σμύρνης 1735
59 _378-09/12/2014-Περίληψη:Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση του Βεστιαρίου Στολών Δήμου Νέας Σμύρνης 1759
60 _379-09/12/2014-Περίληψη:Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου/ων για τη στέγαση της Αποθήκης Αθλητικού Υλικού και Εποχιακού Διάκοσμου Δήμου Νέας Σμύρνης 1618
61 _380-09/12/2014-Περίληψη:Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση της Αίθουσας Τμημάτων Χορού Δήμου Νέας Σμύρνης 1673
62 _381-09/12/2014-Περίληψη:Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση της Αίθουσας Φιλαρμονικής Δήμου Νέας Σμύρνης 1682
63 _382-09/12/2014-Περίληψη:Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση Λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου & του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Σμύρνης 1680
64 _383-09/12/2014-Περίληψη:Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση Γραφείου Ηλεκτρολόγων Δήμου Νέας Σμύρνης 1736
65 _384-09/12/2014-Περίληψη:Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου/ων για τη στέγαση του Δημαρχείου Νέας Σμύρνης 1614
66 _385-09/12/2014-Περίληψη:Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση της Αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Σμύρνης 1679
67 _386-09/12/2014-Περίληψη:Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση Πολιτιστικών και Κοινωνικών εκδηλώσεων - Β΄ ΚΑΠΗ του Δήμου Νέας Σμύρνης 1641
68 _352-01/12/2014-Περίληψη:Φανερή μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου/ων, για τη μεταστέγαση της Κοινωνικής Υπηρεσίας και τη στέγαση του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης», του Τμήματος Προμηθειών και της Αίθουσας Τέλεση 1656
69 _353-01/12/2014-Περίληψη:Έγκριση Διαχειριστικού Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου 1769
70 _354-01/12/2014-Περίληψη:«Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσών # 4.311,92 # και #948,64# € που αφορούν οφειλές στο ΣΜΑ Σχιστού » 1657
71 _355-01/12/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού # 2.609,37 # ευρώ για Κοινόχρηστα Δημοτικών Κτιρίων» 1645
72 _356-01/12/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού # 11.701,16 # € για Ύδρευση Δημοτικών Κτιρίων» 1633
73 _357-01/12/2014-Περίληψη:«Έγκριση Διάθεσης πίστωσης ποσού 1.225,00€ για ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ κ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ SRC-TASK» 1738
74 _358-01/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ για Τεχνική Υποστήριξη Ωρίμανσης Βιοκλιματικής Ανάπλασης Πεζοδρόμων 1728
75 _359-01/12/2014-Περίληψη:Κατακύρωση πρακτικών & γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών για την «Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών» (αρ.μελ.70/2014) 1676
76 _360-01/12/2014-Περίληψη:Α)ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 267/14 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΕΡΙ «ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ Σ.Σ.» με αρ. μελ.: 35/14» 1789
77 _347-18/11/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #3.570,00#€ για το έργο «Πράξη Εφαρμογής περιοχής Δέγλερη» 1651
78 _348-18/11/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #10.000,00#€ για «Αποφράξεις αποχετεύσεων Δημοτικού γκαράζ» 1595
79 _349-18/11/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000.00#€ που αφορά « Προμήθεια κιγκλιδωμάτων και φυτών για περίφραξη παιδικών χαρών» 1669
80 _350-18/11/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #8.000.00#€ για «Προμήθεια εργαλείων εργατών σαρώθρων» 1520
81 _351-18/11/2014-Περίληψη:Έγκριση νέου Χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του έργου «Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ και του ΚΟΣΜΟΥ. Άϋλες δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο» 1617
82 _340-07/11/2014-Περίληψη:Επικύρωση πρακτικού Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ (οδού Σινώπης)» 1699
83 _341-07/11/2014-Περίληψη:Έγκριση Όρων Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» 1619
84 _342-07/11/2014-Περίληψη:Ανάκληση των υπ. αρ. 185/14 και 194/14 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής 1565
85 _343-07/11/2014-Περίληψη:Ανάθεση του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων» με αρ. μελ: 62/2014 1697
86 _344-07/11/2014-Περίληψη:«Z’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2014» 1608
87 _345-07/11/2014-Περίληψη:«Κατάρτιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015» 1574
88 _346-07/11/2014-Περίληψη:Εγκριση ΟΠΔ 2015 Δήμου Νέας Σμύρνης (Στοχοθεσίες του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού) 2345
89 _327-03/11/2014-Περίληψη:«Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ' αρ. 2037/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών)» 1626
90 _328-03/11/2014-Περίληψη:«Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ' αρ. 1974/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών)» 1638
91 _329-03/11/2014-Περίληψη:«Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ' αρ. 1261/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών)» 1614
92 _330-03/11/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.000,00#€ για συντήρηση και επισκευή χριστουγεννιάτικου στολισμού 1670
93 _331-03/11/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #45.000,00#€ για προμήθεια εορταστικού διακόσμου 1700
94 _332-03/11/2014-Περίληψη:«Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων» 1628
95 _333-03/11/2014-Περίληψη:«Άσκηση και έγκριση ενδίκων μέσων» 1613
96 _334-03/11/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.325,00# για α) Καταδικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών & β) Τόκους δικαστικών αποφάσεων 1677
97 _335-03/11/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #3.282,26# για α) Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων & β) Τόκους δικαστικών αποφάσεων 1693
98 _336-03/11/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #964,60# για δικαστικά έξοδα 1668
99 _337-03/11/2014-Περίληψη:Ανάθεση του έργου Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής με αρ. μελ.28/2014 1631
100 _338-03/11/2014-Περίληψη:Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την «Προμήθεια εορταστικού διακόσμου» 1548
101 _339-03/11/2014-Περίληψη:Εξέταση ένστασης της «Γ.ΓΙΑΝΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» που αφορά την «Προμήθεια Οργάνων παιδικών Χαρών», με αρ. μελ. 70/2014 1653
102 _309-20/10/2014-Περίληψη:Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #2.000,00# € για προμήθεια φαρμάκων & φαρμακείων 1790
103 _310-20/10/2014-Περίληψη:Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #9.000,00# € για απολυμάνσεις κτιρίων & οχημάτων 1784
104 _311-20/10/2014-Περίληψη:Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #3.000,00# € για απολύμανση Δημοτικού Νεκροταφείου 1735
105 _312-20/10/2014-Περίληψη:Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #10.000,00# € για προμήθεια μικροαντικειμένων συνεργείων 1770
106 _313-20/10/2014-Περίληψη:Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #1.000,00# € για συντήρηση επίπλων & σκευών 2064
107 _314-20/10/2014-Περίληψη:Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #2.300.084,00# € για «Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ν. Σμύρνης (οδού Σινώπης)». 1796
108 _315-20/10/2014-Περίληψη:α)Ανατροπή ΑΑΥ και όρων Διακήρυξης Διαγωνισμού. β) Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη «Συντήρηση & Αναβάθμιση ηλεκτρονικού αυτοματισμού & ασφαλείας συτημάτων». 2038
109 _316-20/10/2014-Περίληψη:Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους (αρθρ.186 παρ.2 του Ν.4070/12) για το έργο «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 10/14). 1856
110 _317-20/10/2014-Περίληψη:Παράταση Σύμβασης για «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη στην αξιολόγηση των δομών του Δήμου». 1940
111 _318-20/10/2014-Περίληψη:Παράταση Σύμβασης για Προμήθεια Κεριών. 1870
112 _319-20/10/2014-Περίληψη:α) Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού.β) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ», αρ. μελ. 60/2014. 1715
113 _320-20/10/2014-Περίληψη:«Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου/ων για τη μεταστέγαση της Κοινωνικής Υπηρεσίας και τη στέγαση του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης», του Τμήματος προμηθειών και της Αίθουσας Τέλεσης τ 1689
114 _321-20/10/2014-Περίληψη:Έγκριση όρων διακήρυξης για τo έργο «Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ν. Σμύρνης (οδού Σινώπης)». 1826
115 _322-20/10/2014-Περίληψη:α) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών β) Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών». (ΑΡ. ΜΕΛ.70/2014) 1866
116 _323-20/10/2014-Περίληψη:α) Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού.β) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια Ελαστικών Οχημάτων & Ζαντών» (ΑΡ. ΜΕΛ. 67/2014). 1773
117 _324-20/10/2014-Περίληψη:α) Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού.β) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια Λιπαντικών για τις ανάγκες Οχημάτων & Μηχανημάτων του Δήμου»(ΑΡ. ΜΕΛ. 69/2014). 1731
118 _325-20/10/2014-Περίληψη:Έγκριση Χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του έργου «Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ και του ΚΟΣΜΟΥ. ΄Αϋλες δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική ΄Εκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο» 1897
119 _326-20/10/2014-Περίληψη:α) Εξέταση ενστάσεων κατά του Πρακτικού Νο1/2014 του διαγωνισμού«Προμήθεια ειδών διατροφής 2015». β) Διαβίβαση πρακτικών και γνωμοδότησης για την κατακύρωση της προμήθειας. 1755
120 _281-26/9/2014-Περίληψη:Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής 1826
121 _282-26/9/2014-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #920,00# ΕΥΡΩ που αφορά δικαστική δαπάνη 1851
122 _283-26/9/2014-Περίληψη:Απόδοση Λογαριασμού της υπαλλήλου Μαρίας Σιμιτζή 1857
123 _284-26/9/2014-Περίληψη:«Έγκριση Διάθεση πίστωσης #3.000,00#ΕΥΡΩ για Προμήθεια Φαρμακείων & Φαρμάκων για τον εξοπλισμό Οχημάτων» 1840
124 _285-26/9/2014-Περίληψη:Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #3.000,00#ΕΥΡΩ για Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού 1792
125 _286-26/9/2014-Περίληψη:Προέλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2013 1791
126 _287-26/9/2014-Περίληψη:Στ’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2014 1776
127 _288-26/9/2014-Περίληψη:α) Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #1.500,00# ΕΥΡΩ για προπληρωμή γραμματίων προείσπραξης στον Δ.Σ.Α. για παραστάσεις της Νομ. Συμβούλου κατά την υπογραφή συμβολαίων ή τη διεξαγωγή δικών β) Ορισμός Υπολόγου. 1814
128 _289-26/9/2014-Περίληψη:Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή 1814
129 _290-26/9/2014-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πιστώσεων: α) ποσού #300,00# ΕΥΡΩ που αφορά εξόφληση της Α 3549/2013 τελεσίδικης απόφασης και β) ποσού #85,00# ΕΥΡΩ που αφορά τόκους της ανωτέρω αποφάσεως. 1708
130 _291-26/9/2014-Περίληψη:Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης 3.000 € για προμήθεια μικροεργαλείων Μηχανογράφησης 1709
131 _292-26/9/2014-Περίληψη:Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης 15.000 € για προμήθεια ζαντών οχημάτων 1727
132 _293-26/9/2014-Περίληψη:Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #50.000,00#ΕΥΡΩ για Προμήθειες Λιπαντικών 1815
133 _294-26/9/2014-Περίληψη:Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #3.000,00#ΕΥΡΩ για Προμήθειες Λιπαντικών για Λοιπές Ανάγκες 1682
134 _295-26/9/2014-Περίληψη:Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #6000,00# ΕΥΡΩ για συντήρηση & επισκευή δικύκλων 1780
135 _296-26/9/2014-Περίληψη:Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #45.000,00# ΕΥΡΩ για Προμήθεια ελαστικών 1702
136 _297-26/9/2014-Περίληψη:Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #2.000,00# ΕΥΡΩ για Συντήρηση Επίπλων & Σκευών 1872
137 _298-26/9/2014-Περίληψη:Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #15.000,00# ΕΥΡΩ για Μαγνητοφωνήσεις & Απομαγνητοφωνήσεις Πρακτικών Δ.Σ. 1782
138 _299-26/9/2014-Περίληψη:Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #4.000,00# ΕΥΡΩ για Προμήθεια Ανταλλακτικών Γεωργικών Μηχανημάτων 1772
139 _300-26/9/2014-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης #12.633,00# ΕΥΡΩ για το έργο «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων» 1704
140 _301-26/9/2014-Περίληψη:Ρύθμιση Οφειλών βάσει του Ν 4257/14 1873
141 _302-26/9/2014-Περίληψη:Ρύθμιση Οφειλών βάσει του Ν 4257/14 1786
142 _303-26/9/2014-Περίληψη:Ρύθμιση Οφειλών βάσει του Ν 4257/14 1790
143 _304-26/9/2014-Περίληψη:Ρύθμιση Οφειλών βάσει του Ν 4257/14 1824
144 _305-26/9/2014-Περίληψη:Ρύθμιση Οφειλών βάσει του Ν 4257/14 1872
145 _306-26/9/2014-Περίληψη:Επικαιροποίηση – ορθή επανάληψη της υπαρ. 279/14 Απόφασης Ο.Ε. 1736
146 _307-26/9/2014-Περίληψη:Έγκριση Παράτασης Σύμβασης για Προμήθεια Υαλοπινάκων. 1703
147 _308-26/9/2014-Περίληψη:Αναπροσαρμογή ή μη Δημοτικών τελών, καθαριότητας & φωτισμού & Δ.Φ. για το έτος 2015 1766
148 _250-15/7/2014-Περίληψη:Επικύρωση κλήρωσης για Επιτροπή Π.Δ./τος 28/80 1855
149 _251-15/7/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης 220,10 € 1816
150 _252-15/7/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης 1496€ ΣΟΛ 1800
151 _253-15/7/2014-Περίληψη:ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. ΜΕΛ: 52/2014 Κυκλοφοριακή Μελέτη για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ» 1874
152 _254-15/7/2014-Περίληψη:Έγκριση ταμειακού απολογισμού οικ. έτους 2013 1805
153 _255-15/7/2014-ΠερίληψηΈγκριση ταμειακού απολογισμού α’ τριμήνου (Ιαν-Φεβ-Μαρ.) οικ. έτους 2014 1940
154 _256-15/7/2014-Περίληψη:Έγκριση ταμειακού απολογισμού β τριμήνου (Απρ.-Μαϊ_Ιουν) οικ. έτους 2014 1914
155 _257-15/7/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά δικαστικά έξοδα και δικαστικές δαπάνες 1902
156 _258-15/7/2014-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #28.905,00€# που αφορά ανάθεση άσκησης αγωγής διανομής 1777
157 _259-15/7/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης #15.000#€ για Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων 1769
158 _260-15/7/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 1773
159 _261-15/7/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης #12.300#€ για Συντήρηση και επισκευή Γεωπονικής 1826
160 _262-15/7/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600#€ για συντήρηση υδρογεωτρήσεων 1757
161 _263-15/7/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600#€ για Εργασίες συντήρησης ασθενών ρευμάτων 1788
162 _264-15/7/2014-Περίληψη:«Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #1.232,84#€ που αφορά Τέλη λειτουργίας για σταθμούς κινητής υπηρεσίας και ειδικών ραδιοδικτύων έτους 2014» 1781
163 _265-15/7/2014-Περίληψη:Έγκριση όρων διακήρυξης δημοσίου πρόχειρου διαγωνισμού «Διαμόρφωση-Ανακαίνιση αθλητικών εγκαταστάσεων αυλείων χώρων σχολείων» Αρ. μελ. 33/2014 1728
164 _266-23/7/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού # 30.354,00# ευρώ» 1703
165 _267-23/7/2014-ΠερίληψηΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 15ης/07/2014 «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ Σ.Σ.» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 35/14)ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 15ης/07/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗ 1792
166 _268-23/7/2014-Περίληψη:Εγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού # 75,00#€ το οποίο αφορά καταβολή τέλους μεταβίβασης άδειας κυκλοφορίας του υπ’αρ. ΜΕ 80321 σαρώθρου πεζού χειριστή 1721
167 _269-23/7/2014-ΠερίληψηΈγκριση διάθεσης πίστωσης #100.000,00€# για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» 1792
168 _270-23/7/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης #73.800€# για «Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών» 1767
169 _271-23/7/2014-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #1.000,00€# που αφορά προμήθεια του Δήμου με τα Διατραπεζικά συστήματα ΔΙΑΣ Α.Ε. σχετικά με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών 1814
170 _272-23/7/2014-Περίληψη:Έγκριση α) Τεχνικών Προδιαγραφών και β) όρων Διακήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2015» 1804
171 _273-26/8/2014-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #9.664,00# € που αφορά απόδοση επιχορήγησης για το θεσμό του σχολικού τροχονόμου έτους 2013 1791
172 _274-26/8/2014-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #684,23# € που αφορά ασθένεια υπαλλήλων του Δήμου μας. 1806
173 _275-26/8/2014-Περίληψη:Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015 1828
174 _276-26/8/2014-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσών #4.311,92# και #776,16# € 1861
175 _277-26/8/2014-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ. 1919
176 _278-26/8/2014-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #1.549,53# € που αφορά αποζημίωση σύνταξης υπαλλήλου του Δήμου μας. 1904
177 _279-26/8/2014-Περίληψη:Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ». Αρ. Μελ. : 59/14 1783
178 _280-26/8/2014-Περίληψη:Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών μειοδότη και έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού της 6ης Μάιου 2014 για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» Αρ. Μελ. 10/14 1829
179 _224-17/6/2014-Περίληψη:«Ανάθεση άσκησης αγωγής διανομής» 1775
180 _225-17/6/2014-Περίληψη:«Παράταση σύμβασης για την προμήθεια βενζίνης» 1759
181 _226-17/6/2014-Περίληψη:«ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 02/06/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ (ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» (ΑΡ. ΜΕΛ. : 15/14). » 1732
182 _227-17/6/2014-Περίληψη:«Έγκριση δεκτικών Κ.Α. για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής» 1786
183 _228-17/6/2014-Περίληψη:«Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 24.600 ευρώ για τη συνεχιζόμενη δαπάνη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ» 1746
184 _229-17/6/2014-Περίληψη«Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 11.000 ευρώ για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ EΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» 1891
185 _230-17/6/2014-Περίληψη:«Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 15.000 ευρώ για την «Προμήθεια Χρωμάτων» 1788
186 _231-17/6/2014-Περίληψη:«Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 8.800 ευρώ για την «Κυκλοφοριακή μελέτη του έργου «Ανάπλαση οδών Ομήρου - Παλαιολόγου».» 1648
187 _232-17/6/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης 15.000€ για τη «Συντήρηση – Επισκευή πάγιων κτιριακών εγκαταστάσεων Δημοτικών Κινηματογράφων». 1643
188 _233-17/6/2014-Περίληψη:«Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 8.500 ευρώ για «Πιστοποιήσεις Παιδικών Χαρών » 1754
189 _234-17/6/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 30.7312.0002 » του έργου «Εξυγίανση και αποκατάσταση εκτεταμένων καθιζήσεων αγωγών ομβρίων»,Αρ.Μελ:99/12 1684
190 _235-17/6/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #2.188,75 € που αφορά αναδρομικά υπαλλήλων » 1633
191 _236-27/6/2014-Περίληψη:«Άσκηση ενδίκων μέσων» 1661
192 _237-27/6/2014-Περίληψη:«Εγκριση Πρακτικού Εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης για το έργο «Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άϋλες Δράσεις για μια Ψηφιακή / Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο » 1706
193 _238-27/6/2014-Περίληψη:Εγκριση και διάθεση πίστωσης 4.000 € για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΕΣ, ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ κλπ.» 1733
194 _239-27/6/2014-Περίληψη«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #14.721,00# ευρώ που αφορά αποζημίωση σύνταξης υπαλλήλου». 1670
195 _240-27/6/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #2.000,00# ευρώ που αφορά “Προμήθεια Κουρτινών». 1727
196 _241-27/6/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #4.000,00# ευρώ που αφορά “Προμήθεια toner φωτοτυπικών μηχανημάτων ». 1721
197 _242-27/6/2014-Περίληψη:«Ασκηση ή μη ένδικων μέσων». 1864
198 _243-27/6/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης #550# ευρώ που αφορά δικαστικές δαπάνες». 1736
199 _244-27/6/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεση πίστωσης #1.000# ευρώ που αφορά αμοιβές δικαστικών επιμελητών». 1736
200 _245-27/6/2014-Περίληψη:«Ε’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2014». 1723
201 _246-27/6/2014-Περίληψη:«ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Α. 30.7311.0002 προϋπ. Οικ. έτους 2014». 1815
202 _247-27/6/2014-Περίληψη:«α) ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της εργασίας : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ Σ.Σ.» με αρ. μελ.: 35/14» 1726
203 _248-27/6/2014-Περίληψη:«ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν4257/2014(ΦΕΚ 93/14.4.2014)» 1951
204 _249-27/6/2014-Περίληψη:«1) ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 2) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 10/06/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» 1763
205 33- 31/1/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού # 649.128,24 # €, που αφορά οφειλόμεναΟικονομικής Υπηρεσίας» 1870
206 34- 31/1/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού # 90.832,29 # €, που αφορά οφειλόμενα ανεξόφλητα παραστατικά έργων» 1963
207 35- 31/1/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού # 1.200.000 # €, που αφορά επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.» 1925
208 36- 10/2/2014-Περίληψη:«Α΄Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014» 1927
209 37- 10/2/2014-Περίληψη«Α΄ τροποποίηση στοχοθεσίας του Δήμου Ν.Σμύρνηςγια το οικ. έτους 2014» 1985
210 38- 10/2/2014-Περίληψη:«2η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #24.600# ευρώ για Έλεγχο Ισολογισμού» 2058
211 39- 10/2/2014-Περίληψη:«3η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #20.000# ευρώ για Υπηρεσίες Τεχν. Συμβούλου για την υποστήριξη Δομών του Δήμου» 1997
212 40- 10/2/2014-Περίληψη:«6η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #5.000# ευρώ γιαΣυντήρηση και επισκευή Κλιματιστικών» 1950
213 41- 10/2/2014-Περίληψη:«7η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #6.000# ευρώ για Αναγόμωση Πυροσβεστήρων» 2018
214 42- 10/2/2014-Περίληψη:«14η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #700# ευρώ για Ενοικίαση Ειδών Καθαρισμού» 1938
215 43- 10/2/2014-Περίληψη:«15η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #1.500# ευρώ για Μικροβιακή Ανάλυση Νερού Κολυμβητικής Δεξαμενής» 1736
216 44- 10/2/2014-Περίληψη:«16η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #5.000# ευρώ για Συντήρηση και Επισκευή Κλιματιστικών Μηχ/των και Εξαερισμού» 1774
217 45- 10/2/2014-Περίληψη:«17η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #5.000# ευρώ για Συντήρηση Φωτεινών Πινακίδων Πληροφόρησης Πολιτών» 1836
218 46- 10/2/2014-Περίληψη:«18η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #15.000# ευρώ για Συντήρηση και Επισκευή Αθλητικών οργάνων.» 1852
219 47- 10/2/2014-Περίληψη:«19η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #2.000# ευρώ για Συντήρηση και Επισκευή Σάουνας και Ατμογεννήτριας - Χαμάμ.» 1759
220 48- 10/2/2014-Περίληψη:«20η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #4.000# ευρώ για Συντήρηση και Επισκευή Τηλεκατευθυνόμενης Βυθιζόμενης Σκούπας Κολυμβητικής Δεξαμενής Δημ. Γυμναστηρίου.» 1737
221 49- 10/2/2014-Περίληψη:«28η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #15.000# ευρώ για Προμήθεια Ηλεκτρονικών Στάσεων Δημ. Συγκοινωνίας.» 1702
222 50- 10/2/2014-Περίληψη:«36η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #5.000# ευρώ για Συντήρηση και επισκευή Κλιματιστικών Μηχ/των και Εξαερισμού.» 1782
223 51- 10/2/2014-Περίληψη:«40η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #50.000# ευρώ για Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κίνηση οχημάτων.» 1820
224 52- 10/2/2014-Περίληψη:«54η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #15.000# ευρώ για Προμήθεια Κοπριάς Λιπάσματος Τύρφης Χώματος & Φυτοπαθολογικού υλικού.» 1842
225 53- 10/2/2014-Περίληψη:«63η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #24.600# ευρώ για Εγκατάσταση Δικτύου Αυτόματου Ποτίσματος σε Κοινόχρηστους χώρους.» 1925
226 54- 10/2/2014-Περίληψη:«57η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #15.000# ευρώ για Προμήθεια Αντλιών και Κινητήρων.» 1825
227 31- 31/1/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού που αφορά ανεξόφλητες μισθοδοτικές καταστάσεις.» 1759
228 32- 31/1/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού # 19.094,88 # € που αφορά ανεξόφλητες εργοδοτικέςεισφορές» 1826
229 2 - 10/1/2014-Περίληψη:«Τροποποίηση της υπ.αρ. 259/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. » 1797
230 3 - 10/1/2014-Περίληψη:«Μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ισογείου χώρου τουλάχιστον 90τ.μ. για τη στέγαση και τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Σμύρνης». 1742
231 4- 10/1/2014-Περίληψη:«Β΄ Επαναληπτικός Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου Νέας Σμύρνης». 1796
232 5- 10/1/2014-Περίληψη:«Κατακύρωση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων» με αρ.μελ.: 101/2013.» 1890
233 6- 16/1/2014-Περίληψη:Εξέταση της με αρ. πρωτ. 78/2-1-2014 ένστασης της ένωσης εταιρειών«ΈπαφοςΣυστήματα Πληροφορικής Ε.Π.Ε.»και«Τσουγκριάνης και ΣΙΑ Ε.Ε.» 1859
234 7-16/1/2014-Περίληψη:Εξέταση της με αρ. πρωτ. 114/2-1-2014 ένστασης της εταιρείας«ProfileSystems &Software Α.Ε.»για την ανάθεση του έργου«Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων του Ελληνισμού και του Κόσμου.Άυλες δράσεις για μία ψηφιακή/βιωματική έκθεση σε φυσικό χώρο 1816
235 8- 16/1/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πιστώσεων που αφορούν συμβάσεις μίσθωσης έργου» 1713
236 9- 16/1/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πιστώσεων που αφορούν ύδρευση , φωτισμό και κίνηση με ηλεκτρισμό ή φωταέριο» 1789
237 10- 16/1/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 €» 1795
238 11- 16/1/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #200.000,00# ευρώ για προμήθεια και κατανάλωση φυσικού αερίου Δημοτικού Γυμναστηρίου». 1770
239 12- 16/1/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης που αφορά επιχορηγήσεις των ΝΠΔΔ» 1710
240 13- 16/1/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεσηπιστώσεων που αφορούν κοινόχρηστα Δημοτικών Κτιρίων» 1759
241 14- 16/1/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεσηπίστωσης ποσού 25.000,00 € που αφορά αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων του Δήμου μας» 1680
242 15- 16/1/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 60.000 ευρώ που αφορά Ασφάλιστρα οχημάτων» 1753
243 16- 16/1/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1Η για Προμήθεια πετρελαίου κίνησης» 1818
244 17- 16/1/2014-Περίληψη:«Εξέταση ενστάσεωςτης εταιρείας 2π ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. που αφόρα τον πρόχειρο διαγωνισμό για την Προμήθεια Μεταλλικών στοιχείων πεζοδρομίων και οριοδεικτών» 1786
245 18- 31/1/2014-Περίληψη:«1η Έγκριση διάθεσης πίστωσης για Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης» 1707
246 19- 31/1/2014-Περίληψη:«2η Έγκριση διάθεσης πίστωσης για Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας» 1856
247 20- 31/1/2014-Περίληψη:«3η Έγκριση διάθεσης πίστωσης για έξοδα λειτουργίας συσσιτίου» 1855
248 21- 31/1/2014-Περίληψη:«4η Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου» 1850
249 22- 31/1/2014-Περίληψη:«5η Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια Πετρελαίου κίνησης» 1792
250 23- 31/1/2014-Περίληψη:«6η Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια Βενζίνης» 1821
251 24- 31/1/2014-Περίληψη:«7η Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια Γάλακτος» 1787
252 25- 31/1/2014-Περίληψη:«8η Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια Γάλακτος 2014» 1899
253 26- 31/1/2014-Περίληψη:«9η Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια Γάλακτος 2014» 1912
254 27- 31/1/2014-Περίληψη:«10η Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια Γάλακτος 2014» 1813
255 28- 31/1/2014-Περίληψη:«11η Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού # 10.000 # €» 1796
256 29- 31/1/2014-Περίληψη:«Γ΄ Επαναληπτικός Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου Νέας Σμύρνης» 1934
257 30- 31/1/2014-Περίληψη:«α) Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 1.500 € για την προπληρωμήγραμματίων προείσπραξης στο Δ.Σ.Α. των παραστάσεων της Νομικής Συμβούλου. β) Ορισμός υπολόγου.» 1819
258 55- 10/2/2014-Περίληψη:«58η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #24.600# ευρώ για Βιολογική Καταπολέμηση Ασθενειών Φοινίκων.» 1761
259 56- 10/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #24.600# ευρώ που αφορά συνεχιζόμενη δαπάνη για Εργασίες Τηλεματικής Διαχείρισης Στόλου Δημ. Συγκοινωνίας.» 1852
260 57- 10/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #4.000# ευρώ που αφορά συνεχιζόμενη δαπάνη για την Αναγόμωση Πυροσβεστήρων Αυτοκινήτων και Αμαξοστασίου.» 1826
261 58- 10/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #5.000# ευρώ για δημοσιεύσεις.» 1844
262 59- 17/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #14.500# ευρώ που αφορά τα ασφάλιστρα των ακινήτων του Δήμου.» 1691
263 60- 17/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #6.000# ευρώ που αφορά εξόφληση οφειλών στο ΣΜΑ Σχιστού.» 1764
264 61- 17/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #7.000# ευρώ που αφορά την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των επιβατικών οχημάτων του Δήμου για το έτος 2015.» 1767
265 62- 17/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #10.000# ευρώ που αφορά την πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου & τελών κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων του Δήμου για τα έτη 2014 & 2015.» 1677
266 63- 17/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεση πίστωσης #24.600# ευρώ για το έργο «Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων νέου Γυμναστηρίου». 1792
267 64- 17/2/2014-Περίληψη:«Ορθή επανάληψη της 30/2014 απόφασης που αφορά : α) Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 1.500 € για την προπληρωμή γραμματίων προείσπραξης στο Δ.Σ.Α. των παραστάσεων της Νομικής Συμβούλου. β) Ορισμός υπολόγου.» 1895
268 65- 17/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεση πίστωσης #24.600# ευρώ για «Συντήρηση και επισκευή Σχαρών – μετώπων φρεατίων υδροσυλλογής», Αρ.Μελ:82/20103.» 1826
269 66- 17/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεση πίστωσης 49.815 ευρώ για Αναβάθμιση και Συντήρηση Παιδικών χαρών», Αρ.Μελ:59/2013.» 1816
270 67- 17/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #3.490,25# ευρώ που αφορά εξόφληση της υπαρ.1110/05 Δικαστικής Απόφασης.» 1834
271 68- 17/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #7.090,08# ευρώ που αφορά εξόφληση της υπαρ.Α4009/2013 Δικαστικής Απόφασης.» 1724
272 69- 17/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #1.659,28# ευρώ που αφορά εξόφληση της υπαρ.49/2013 Δικαστικής Απόφασης.» 1752
273 70- 17/2/2014-Περίληψη:«Εξέταση ένστασης της εταιρείας «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ» ΑΤΕ σχετικά με το διαγωνισμό για την ανάπλαση παιδικών χαρών.» 1788
274 71- 25/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού # 24.945# ευρώ που αφορά κατανάλωση φυσικού αερίου.» 1667
275 72- 25/2/2014-Περίληψη:«Β΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. έτος 2014.» 1739
276 73- 25/2/2014-Περίληψη:«Β΄ Τροποποίηση στοχοθεσίας του Δήμου για το οικ. έτος 2014.» 1790
277 74- 25/2/2014-Περίληψη:«Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 1η.» 1758
278 75- 25/2/2014-Περίληψη:«Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 2η.» 1779
279 76- 25/2/2014-Περίληψη:«Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 3η.» 1769
280 77- 25/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης». 1756
281 78- 25/2/2014-Περίληψη:«Ανατροπή Αποφάσεων Αναλήψεων υποχρεώσεων.» 1821
282 79- 25/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #72.816,56# ευρώ που αφορά : α) Εκλογική Αποζημίωση των υπαλλήλων που συμμετείχαν στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 β) Υπερωριακή Αποζημίωση μηνός Νοεμβρίου 2013.» 1715
283 80- 25/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #54.874# ευρώ που αφορά τακτοποίηση οφειλής προγενέστερων ετών προς ΕΥΔΑΠ.» 1702
284 81- 25/2/2014-Περίληψη«Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση και λειτουργία Κοινωνικού Ιατρείου - Φαρμακείου Αλληλεγγύης (ΚΙΦΑ) Νέας Σμύρνης.» 1754
285 82- 4/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά την εργασία «Εργασίες διαμόρφωσης νέων χώρων ΚΕΠ και Ληξιαρχείου» 1796
286 83- 4/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #2.065# ευρώ που αφορά το έργο «Έργα διαμόρφωσης ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου ». 1682
287 84- 4/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #12.633# ευρώ που αφορά το έργο «Ανάπλαση τριγωνικής νησίδας Ραιδεστού – Κουντουριώτη» 1835
288 85- 4/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #36.000# ευρώ που αφορά το έργο «Κατασκευή – αναπλάσεις νησίδων » 1740
289 86- 4/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #49.587# που αφορά το έργο «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων » 1922
290 87- 4/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεσης πίστωσης ποσού #3.000# που αφορά Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών .» 1793
291 88- 4/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #32.000# που αφορά το έργο « Κατασκευή εξωτερικών Διακλαδώσεων » 1853
292 89- 4/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #3.000# που αφορά το έργο « Εξυγίανση και αποκατάσταση εκτεταμένων καθιζήσεων αγωγών ομβρίων » 1719
293 90- 4/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #73.800# που αφορά το έργο « Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων » 1753
294 91- 4/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διενέργειας δημόσιου ανοιχτού επαναληπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών διατροφής». 1808
295 92- 4/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #200#ευρώ που αφορά δημοσίευση συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού 2014». 1740
296 93- 4/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση Διαχειριστικού Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νέας Σμύρνης» 1725
297 94- 14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Νέας Σμύρνης του δ΄ τριμήνου 2013.» 1753
298 95- 14/3/2014-Περίληψη:«Ορισμός μέλους της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διεθνούς Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου « Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων του Ελληνισμού και του Κόσμου.Άυλες Δράσεις για μία ψηφιακή / Βιωματική Έκθεση 1672
299 96- 14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για το έργο « Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μία ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο».» 1762
300 97- 14/3/2014-Περίληψη:«Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων και Εξυπηρέτησης (Hosting) του Σχετικού Δικτυακού Τόπου(neasmyrni.cyclopolis.gr).» 1729
301 98- 14/3/2014-Περίληψη«Έγκριση συνεχιζόμενης διάθεσης πίστωσης ποσού #45.000# ευρώ που αφορά «Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού για το Κοινωνικό Φαρμακείο».» 1691
302 99- 14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.000# ευρώ που αφορά «Προμήθεια Ειδών Σημαιοστολισμού».» 1703
303 _100-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #18.000# ευρώ που αφορά «Τεχνική Υποστήριξη και Αναβάθμιση Ηλεκτρονικής Πύλης».» 1666
304 _101-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000# ευρώ που αφορά «Προμήθεια Σπόρων – Γκαζόν , Δενδρυλλίων , Θάμνων , Εποχιακών Φυτών και Πασσάλων Στήριξης»» 1766
305 _102-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά «Συντήρηση Δικτύου Αυτόματου ποτίσματος».» 1673
306 _103-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #10.000# ευρώ που αφορά «Ενοικίαση Γερανοφόρου Οχήματος για Κλάδεμα Δένδρων».» 1695
307 _104-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #300.000# ευρώ που αφορά «Επισκευή –Συντήρηση σχολικών Εγκαταστάσεων».» 1683
308 _105-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά «Εργασίες υπογειοποίησης παροχής φυσικού αερίου σε σχολικό συγκρότημα» με αρ.μελ.:127/13».» 1620
309 _106-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #11.500# ευρώ που αφορά «Μελέτη Εφαρμογής – Αρχιτεκτονικά Σχολικού Συγκροτήματος 6ου Δημοτικού Σχολείου» με αρ.μελ.: 117/2013.».» 1612
310 _107-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #20.000# ευρώ που αφορά «Εδαφοτεχνικές Εργασίες στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο οδού Αρτάκης.».» 1723
311 _108-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #8.000# ευρώ που αφορά «Περιβαλλοντική Μελέτη για το έργο «Νέο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο»» με αρ.μελ.:123/2013.» 1686
312 _109-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #8.000# ευρώ που αφορά «Κυκλοφοριακή Μελέτη για Ωρίμανση του Έργου Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ν. Σμύρνης» με αρ.μελ.: 104/2013.» 1748
313 _110-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά «Ωρίμανση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για το έργο «Νέο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ν.Σμύρνης»» με αρ.μελ.: 21/2013.» 1721
314 _111-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #61.550# ευρώ που αφορά «Παροχή υπηρεσιών Βιοκλιματικού Σχεδιασμού για το έργο «Νέο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ν. Σμύρνης»» με αρ.μελ.: 73/2013.» 1652
315 _112-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #73.800# ευρώ που αφορά «Παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Σχεδιασμού για το έργο «Νέο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ν. Σμύρνης»» με αρ.μελ.: 72/2013.» 1639
316 _113-14/3/2014-Περίληψη«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την Ολοκλήρωση της Στατικής Μελέτης Φέροντος Οργανισμού «Νέου Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου»» με αρ.μελ.: 116/2013.» 1612
317 _114-14/3/2014-Περίληψη:Περίληψη: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά«Επικαιροποίηση Μελέτης Η/Μ και Τευχών Δημοπράτησης» με αρ.μελ.:118/2013.» 1744
318 _115-14/3/2014-Περίληψη«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά «Καθαρισμό Φρεατίων Υδροσυλλογής» με αρ.μελ.: 119/2013.» 1655
319 _116-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά «Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Σ.Σ.» με αρ.μελ.: 120/2013.» 1661
320 _117-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000# ευρώ που αφορά «Συντήρηση Αγωγών Ομβρίων Αγ. Φωτεινής» με αρ.μελ.: 128/2013.» 1600
321 _118-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά «Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου στη Σύνταξη και Δημοπράτηση των Τευχών Δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση Περιοχής Λουτρών»» με αρ.μελ.: 115/2013.» 1884
322 _119-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά «Απολυμάνσεις Υπάρχοντος Δικτύου Ομβρίων» με αρ.μελ.: 114/2013.» 1637
323 _120-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #2.000.000# ευρώ που αφορά «Ανάπλαση Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης» με αρ.μελ.: 305/2009.» 1793
324 _121-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #227.550# ευρώ που αφορά «Αναπλάσεις Παιδικών Χαρών» με αρ.μελ.: 111/2013.» 1737
325 _122-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #49.200# ευρώ που αφορά «Έλεγχο Εφαρμογής Τεχνικών Δεδομένων και Επικαιροποίηση Τευχών» με αρ.μελ.:76/2013.» 1674
326 _123-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #12.150# ευρώ που αφορά «Επέκταση–Ανακατασκευή Αγωγών Ακαθάρτων» με αρ.μελ.: 121/2013.» 1532
327 _124-26/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #23.202,47# ευρώ που αφορά «Λογιστική Τακτοποίηση Μισθοδοσίας ΠΟΕ».» 1483
328 _125-26/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #50.091,20# ευρώ που αφορά Υπερωριακή Αποζημίωση.» 1311
329 _126-26/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #21.500,00# ευρώ που αφορά Ανεξόφλητες Εργοδοτικές Εισφορές.» 1457
330 _127-26/3/2014-Περίληψη:«Γ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014» 1397
331 _128-26/3/2014-Περίληψη:«Γ΄ τροποποίηση στοχοθεσίας του Δήμου για το οικ. έτος 2014» 1473
332 _129-26/3/2014-Περίληψη:«Διαγραφή μισθοδοτικής κατάστασης υπέρ Κληρονόμων Συρέλλη Βασίλειου ποσού #4.009,18€#.» 1306
333 _130-26/3/2014-Περίληψη:«Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση Ψηφιακού Μουσείου «Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου.Άυλες δράσεις για μία Ψηφιακή/ Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο».» 1384
334 _131-26/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά « Η/Φ οδών » με αρ.μελ.:126/2013.» 1360
335 _132-26/3/2014-Περίληψη:«4η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης.» 1257
336 _133-26/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.500# ευρώ που αφορά «Συντήρηση PLC Πλατείας Καρύλλου».» 1370
337 _134-26/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #6.000# ευρώ που αφορά «Συντήρηση Μηχ.Φίλτρων Υπηρεσίας Καθαριότητας».» 1279
338 _135-26/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά «Συντήρηση Μηχ. Εγκαταστάσεων Δημ. Χώρων».» 1304
339 _136-26/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #2.500# ευρώ που αφορά «Ετήσια Συντήρηση Τηλεφωνικού Κέντρου».» 1287
340 _137-26/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000# ευρώ που αφορά «Συντήρηση Κυλιόμενων Κλιμάκων Πλατείας Καρύλλου».» 1305
341 _138-26/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #10.000# ευρώ που αφορά «Προμήθεια Δαπέδων για Δημ. Γυμναστήριο».» 1312
342 _139-26/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000# ευρώ που αφορά «Μίσθωση Λεωφορείων».» 1321
343 _140-26/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #10.000# ευρώ που αφορά «Συντήρηση και Επισκευή Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων».» 1316
344 _141-26/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000# ευρώ που αφορά «Προμήθεια Παγκακίων».» 1250
345 _142-26/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #18.000# ευρώ που αφορά «Έλεγχο-Καταπολέμηση Ασιατικού Κουνουπιού Τίγρης».» 1345
346 _143-26/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #10.000# ευρώ που αφορά «Προμήθεια Εξαρτημάτων Αυτόματου Ποτίσματος».» 1250
347 _144-26/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #3.046,24# ευρώ που αφορά «Ταμείο Νομικών και Πρόνοιας – Ασφαλιστικές εισφορές Νομικής Συμβούλου».» 1278
348 _145-28/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #97,22# ευρώ που αφορά εξόφληση κοινοχρήστων Δεκεμβρίου 2013 του Δημοτικού κτηρίου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 18.» 1428
349 _146-28/3/2014-Περίληψη«Κατακύρωση Πρακτικών 1&2 καθώς και της Γνωμοδότησης της τριμελούς επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών για την «Προμήθεια Ειδών διατροφής».» 1340
350 _147-28/3/2014-Περίληψη:«Κατακύρωση Πρακτικών 1&2 και της Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών για την Προμήθεια Βενζίνης & Πετρελαίου Κίνησης.» 1323
351 _148-28/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000# ευρώ που αφορά «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού».» 1366
352 _149-28/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000# ευρώ που αφορά «Προμήθεια Χημικού Υλικού Λιμνών Κεντρικής Πλατείας».» 1266
353 _150-28/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #20.000# ευρώ που αφορά «Προμήθεια Χημικών Υλικών».» 1282
354 _151-28/3/2014-Περίληψη:«α) Εξέταση ένστασης β) Κατακύρωση Πρακτικών 3&4 καθώς και της Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών για το έργο : Ανάπλαση Παιδικών Χαρών.» 1270
355 _152-28/3/2014-Περίληψη:«Φανερή Μειοδοτική Δημοπρασία για τη μίσθωση ισογείου χώρου τουλάχιστον 80m2 για τη στέγαση και λειτουργία Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου Αλληλεγγύης( Κ.ΙΦ.Α ) Νέας Σμύρνης.» 1325
356 _153-28/3/2014-Περίληψη:«α) Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #20.000# ευρώ που αφορά «Αγορά Γραμματοσήμων για διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Δήμου».β) Ορισμός υπολόγου.» 1266
357 _154-28/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #3.000# ευρώ που αφορά «Νέες Παροχές Υδροδότησης».» 1291
358 _155-8/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση όρων διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων με αρ.μελ.:10/2014.» 1383
359 _156-8/4/2014-Περίληψη:«Επικαιροποίηση έγκρισης όρων διακήρυξης για την Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για το κοινωνικό φαρμακείο.» 1320
360 _157-8/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #15,92# ευρώ που αφορά Τόκους Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.» 1340
361 _158-8/4/2014-Περίληψη:«α) Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# ευρώ για την πληρωμή των εξόδων επιθεώρησης τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου Νέας Σμύρνης. β) Ορισμός υπολόγου.» 1351
362 _159-8/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #80.000# ευρώ που αφορά Προγραμματική Σύμβαση του Δήμου με την ΔΗΚΕΚ για εφαρμογή του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.» 1266
363 _160-8/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #100.000# ευρώ που αφορά Αμοιβές Έκτακτου προσωπικού ( ΣΜΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα ).» 1288
364 _161-8/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά Ανακατασκευή Πεζοδρομίων.» 1347
365 _162-8/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #3.000# ευρώ που αφορά Αποστολή Αλληλογραφίας ΚΕΠ ( courier ).» 1296
366 _163-8/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #10.000# ευρώ που αφορά Προμήθεια Βιβλίων και Εντύπων Υπηρεσιών.» 1299
367 _164-8/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #20.000# ευρώ που αφορά Προμήθεια Γραφικής Ύλης & Λοιπά Υλικά Γραφείου.» 1361
368 _165-8/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #5.000# ευρώ που αφορά Προμήθεια Μικροαντικειμένων Γραφείου.» 1396
369 _166-8/4/2014-Περίληψη:«Παράταση σύμβασης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής Κοιν.Παντοπωλείου.» 1261
370 _167-15/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #12.633# ευρώ που αφορά το έργο Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής με αρ.μελ. : 28/2014.» 1302
371 _168-15/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά το έργο Αντικατάσταση φθαρμένων ρείθρων με αρ.μελ. : 27/2014.» 1350
372 _169-15/4/2014-Περίληψη:«α) Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την οργάνωση του προγράμματος Αθλοδιακοπές και β) Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού υπηρεσίας οργάνωσης του προγράμματος Αθλοδιακοπές.» 1334
373 _170-15/4/2014-Περίληψη«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #20.000# ευρώ που αφορά αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου του έργου Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων του Ελληνισμού και του Κόσμου.» 1479
374 _171-15/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για το έργο : Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μία ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο.» 1407
375 _172-15/4/2014-Περίληψη:«α) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ. αρ. 18/2014 μελέτης.β) Έγκριση Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την Προμήθεια χημικών υλικών και χημικού υλικού λιμνών Κεντρικής Πλατείας.» 1303
376 _173-15/4/2014-Περίληψη:«Δ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2014.» 1405
377 _174-15/4/2014-Περίληψη:«Δ΄ Τροποποίηση στοχοθεσίας του Δήμου για το οικ. έτος 2014.» 1329
378 _175-15/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού #515# ευρώ που αφορά το παράβολο για τη ρύθμιση προστίμου για το κιόσκι επί της Αγίας Σοφίας στο Νεκροταφείο της Νέας Σμύρνης.» 1368
379 _176-15/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000# ευρώ που αφορά Προμήθεια σαρώθρων οδοκαθαριστών.» 1213
380 _177-15/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #40.000# ευρώ που αφορά Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών.» 1307
381 _178-15/4/2014-Περίληψη:«Λήψη απόφασης για το ορισμό τέλους χρήσης κοινόχρ. χώρου για το κουβούκλιο του περιπτέρου που καταλαμβάνει η κατασκευή του σύμφωνα με την υποπαρ.Στ2 του Ν.4093/2012 περί θεσμικού πλαισίου των περιπτέρων.» 1238
382 _179-15/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #500.000# ευρώ που αφορά «Συντήρηση – Επισκευή Μεταφορικών Μέσων». με αρ. μελ. : 15/2014.» 1357
383 _180-15/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση όρων διακήρυξης διεθνή δημόσιου διαγωνισμού της εργασίας «Συντήρηση – Επισκευή Μεταφορικών Μέσων » με αρ. μελ. : 15/2014.» 1281
384 _181-15/4/2014-Περίληψη:«Κατακύρωση πρακτικών και γνωμοδότησης για τον ανοιχτό διαγωνισμό ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ.» 1267
385 _182-29/4/2014-Περίληψη«Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #166,86# ευρώ , που αφορά εξόφληση οφειλής που απορρέει από την παροχή υπηρεσιών από το ΣΜΑ Σχιστού προς το Δήμο μας για το μήνα Δεκέμβριο 2013.» 1299
386 _183-29/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #12.000# ευρώ , που αφορά έξοδα εκλογών.» 1232
387 _184-29/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #9.000# ευρώ , που αφορά έξοδα επαναληπτικών Εκλογών Μαΐου 2014 .» 1264
388 _185-29/4/2014-Περίληψη:«Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων και Εξυπηρέτησης (Hosting) του Σχετικού Δικτυακού Τόπου (neasmyrni.cyclopolis.gr).» 1311
389 _186-29/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 15.6261.0006 , που αφορά το έργο Συντήρηση και Επισκευή Υπαίθριων και Κλειστών Αθλητικών Χώρων» με αρ. μελ. : 09/2014. 1357
390 _187-29/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 30.7331.0021 , που αφορά τη «Διαμόρφωση – Ανακαίνιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αύλειων Χώρων Σχολείων με αρ.μελ.33/2014». 1539
391 _188-29/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης , για «Προγραμματισμένο Service Ι.Χ.Ε. Αυτοκινήτων». 1348
392 _189-29/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης , για «Συντήρηση αναλαμπόντων φωτεινών σηματοδοτών». 1408
393 _190-29/4/2014-Περίληψη«Έγκριση διάθεσης πίστωσης , για «Προμήθεια αυτοκόλλητων ειδών διαγράμμισης και σήμανσης κυκλοφοριακής ασφάλειας Σχολικών Συγκροτημάτων» 1404
394 _191-29/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης του Κ.Α. 30.7311.0036 του έργου Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα Δημοτικά Κτίρια Δήμου Νέας Σμύρνης με αρ. μελ. : 08/2014.» 1269
395 _192-29/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση όρων διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του έργου Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα Δημοτικά Κτίρια Δήμου Νέας Σμύρνης με αρ. μελ. : 08/2014.». 1324
396 _193-2/5/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά την προμήθεια ειδών συσσιτίου μέχρις ολοκληρώσεως του διεθνή διαγωνισμού » 1255
397 _194-6/5/2014-Περίληψη:«Ορθή επανάληψη της υπ. αρ. 185/2014 Α.Ο.Ε. που αφορά την Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων και Εξυπηρέτησης (Hosting) του Σχετικού Δικτυακού Τόπου (neasmyrni.cyclopolis.gr)». 1263
398 _195-6/5/2014-Περίληψη:«Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης ποσού #533.700# ευρώ που αφορά προμήθεια ειδών τροφίμων». 1284
399 _196-6/5/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #4.391,18# ευρώ που αφορά έξοδα λειτουργίας συσσιτίου». 1319
400 _197-6/5/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #79.875,18# ευρώ που αφορά προμήθεια τροφίμων κοινωνικού παντοπωλείου». 1349
401 _198-6/5/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #26.210# ευρώ που αφορά προμήθεια γάλακτος». 1389
402 _199-6/5/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #875# ευρώ που αφορά προμήθεια γάλακτος». 1346
403 _200-6/5/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #2.620# ευρώ που αφορά προμήθεια γάλακτος». 1316
404 _201-6/5/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #1.539,50# ευρώ που αφορά προμήθεια γάλακτος». 1327
405 _202-6/5/2014-Περίληψη:«α) Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών. β) Έγκριση Όρων Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για τη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ αρ.μελ. 42/2014.γ) Προθεσμία Διαγωνισμού.». 1284
406 _203-6/5/2014-Περίληψη:«Έγκριση : α) Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού , β) Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων Διακήρυξης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ αρ.μελ. 34/14». 1469
407 _204-14/5/2014-Περίληψη:«Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου κ. Ουρανίας Σμυλιοτοπούλου». 1305
408 _205-14/5/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #42.407,25# ευρώ που αφορά Επίδομα Θέσης Ευθύνης έτους 2013». 1399
409 _206-14/5/2014-Περίληψη:«Λήψη απόφασης για την Προμήθεια χημικών υλικών και χημικού υλικού λιμνών Κεντρικής Πλατείας , με αρ. μελ. : 18/2014». 1340
410 _207-14/5/2014-Περίληψη:«Έγκριση Διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000# ευρώ που αφορά Προμήθεια Ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου». 1364
411 _208-14/5/2014-Περίληψη:«α) Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου & Προμήθεια μικροαντικειμένων γραφείου , με αρ. μελ. : 23/2014 β) Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων διακήρυξης». 1372
412 _209-14/5/2014-Περίληψη:«Εξόφληση δικαστικής δαπάνης και επιταγής». 1588
413 _210-14/5/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ υπέρ του Κ.Α.:35.6262.0006 με τίτλο Συντήρηση Οργάνων Παιδικών Χαρών». 1395
414 _211-14/5/2014-Περίληψη:«Έγκριση σύναψης υπεργολαβικής σύμβασης μεταξύ των εταιριών ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ και ΜΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την κατασκευή του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ». 1436
415 _212-14/5/2014-Περίληψη:«α) Έγκριση Πρακτικού και Κατακύρωση αποτελέσματος του Διαγωνισμού της 6ης /5/2014.β) Διεξαγωγή Δημόσιας Κλήρωσης για την ανάδειξη τελικού μειοδότη του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων», Αρ.Μελ:10/2014» 1420
416 _213-14/5/2014-Περίληψη:«Επικύρωση της κλήρωσης για τον ορισμό μελών στην επιτροπή διαγωνισμού για τα Δημόσια Έργα μέχρι το ανώτατο όριο πτυχίου 2ης τάξης ΜΕΕΠ.» 1436
417 _214-23/5/2014-Περίληψη:«α) Εξέταση Ένστασης της εταιρείας «ΘΕΜΕΛΙΟ» β) κατακύρωση Πρακτικών και Γνωμοδότησης της Ε.Δ. για το διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ». 1418
418 _215-23/5/2014-Περίληψη:«Γνωμοδότηση της τριμελούς επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών για την υπ. Αρ. 24630/20-05-2014 ένσταση της εταιρείας «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.» για το διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2014.» 1580
419 _216-23/5/2014-Περίληψη:«Εξέταση ένστασης και κατακύρωση διαγωνισμού για «Οργάνωση Προγράμματος ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ» με αρ.μελ.: 25/2014.» 1443
420 _217-30/5/2014-Περίληψη:«Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των υπ. αρ. 1350/2014 & 1351/2014 οριστικών αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τμήμα Εργατικών Διαφορών ).» 1546
421 _218-30/5/2014-Περίληψη:«Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ. αρ. 789/2014 αποφάσεως τουΑ΄1 Ακυρωτικού τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς» 1417
422 _219-30/5/2014-Περίληψη:«α) Εξέταση ένστασης β) Κατακύρωση Πρακτικών και Γνωμοδότησης για το διαγωνισμό για τη προμήθεια χημικών υλικών και χημικού υλικού λιμνών Κεντρικής Πλατείας , Αρ.μελ. 18/2014 .» 1388
423 _220-30/5/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης για καθαρισμό και φύλαξη μοκετών» 1531
424 _221-30/5/2014-Περίληψη:«Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου κ.Αικατερίνης Καρρά » 1424
425 _222-30/5/2014-Περίληψη:«Κατακύρωση Πρακτικών και Γνωμοδότησης για τον επαναληπτικό διαγωνισμό για τη προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2014, Αρ.μελ. 42/2014 .» 1474
426 _223-30/5/2014-Περίληψη:«Ρύθμιση Οφειλών Βάσει του Ν.4257/2014.» 1569
427 1 - 10/1/2014-Περίληψη: «α) Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ.αρ. 129/2013 μελέτηςβ) Έγκριση όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για την Προμήθεια βενζίνης και πετρελαίου κίνησης ». 1857
 
Events of municipality of Nea Smyrni
> >
Events Calendar
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ