1
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2013
Φίλτρο     Προβολή 
# Τίτλος Προβολές
1 _251- 09/12/2013 - Περί: Θ’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 2256
2 _252- 09/12/2013 - Περί: Αποδοχής του ποσού #104.648,54# € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης – Κατανομής και διάθεσης του ποσού των #104.491,57# € στις Ε.Σ.Ε. του Δήμου Νέας Σμύρνης 2013
3 _253- 09/12/2013 - Περί: Προσδιορισμού Δημοτικών Τελών κατάληψης πεζοδρομίων & κοιν. χώρων με έλατα και χριστουγεννιάτικα είδη. 2156
4 _254- 09/12/2013 - Περί: Λήψης απόφασης για τον καθορισμό του Ημερήσιου Τέλους Καθαριότητας στις Λαϊκές Αγορές έτους 2013. 2231
5 _255- 09/12/2013 -Περί: Συνδρομών σε εφημερίδες, περιοδικά & ηλεκτρονικά μέσα 2014 (Ανανέωση ετήσιας συνδρομής υπηρεσιών διαδικτύου για το 2014). 2187
6 _256- 09/12/2013 -Περί: Έγκρισης διοργάνωσης και δαπάνης για τον αγώνα ανωμάλου δρόμου, στην μνήμη του Κ. ΚΟΤΖΙΑ. 2276
7 _257- 09/12/2013 -Περί: Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν ΔΤ – ΔΦ & Τ.Α.Π., παραβάσεις ΚΟΚ, συνδρομή Γυμναστηρίου και τέλη χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ παρελθόντων ετών 2358
8 _258- 09/12/2013 -Περί: Διαγραφών ληξιπρόθεσμων οφειλών – προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής 2243
9 _259- 09/12/2013 Περί: Διαγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών – προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής 2121
10 _260- 09/12/2013 Περί: Ανανέωσης χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ. ΙΚΝ 7275 Αναπηρικό Αυτοκίνητο 2159
11 _261- 09/12/2013 Περί: Ανανέωσης χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ. ΙΚΝ 7590 Αναπηρικό Αυτοκίνητο 1976
12 _262- 09/12/2013 Περί: Έγκρισης κατασκευής θέσεων στάθμευσης και νησίδων Κυκλοφοριακής Μελέτης 1822
13 _263- 09/12/2013 - Περί: Έγκρισης μονοδρόμησης οδών. 2049
14 _264- 09/12/2013 - Περί: Eγκρισης Μελέτης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΙΝΩΠΗΣ (7ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ) 1932
15 _265- 09/12/2013 - Περί: Έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων». Αρ. Μελ.: 73/2012 1850
16 _266- 09/12/2013 - Περί: Έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου : «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης επί της οδού Αγησιλάου». Αρ. Μελ.: 100/2012. 2004
17 _267- 09/12/2013 - Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Πλατείας Καρύλλου Νέας Σμύρνης». Αρ. Μελ.: 293/2009. 2028
18 _268- 09/12/2013 - Περί: Έγκρισης διενέργειας προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για το Δήμο και τα ΝΠΔΔ αυτού 1894
19 _269- 09/12/2013 - Περί: Έγκρισης διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για το Δήμο και τα ΝΠΔΔ αυτού 1966
20 _234- 20/11/2013 - Περί: Έγκρισης εγκατάστασης δημοσίου δικτύου Wi – Fi στο Δήμο Νέας Σμύρνης από την εταιρεία Hol Hellas On line A.E. 1805
21 _235- 20/11/2013 - Περί: Έγκρισης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσεως (ΟΠΔ) οικ. έτους 2014. 1886
22 _236- 20/11/2013 - Περί: Ανανέωσης χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ. ΥΚΜ 9246 αναπηρικό Αυτοκίνητο 1805
23 _237- 20/11/2013 - Περί: Ανανέωσης χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ.ΥΖΟ 1000 αναπηρικό Αυτοκίνητο 1996
24 _238- 20/11/2013 - Περί: Παραχώρησης χώρου στάθμευσης Ι.Χ. Αυτοκινήτου για άτομο με ειδικές ανάγκες. 2040
25 _239- 20/11/2013 - Περί: Μίσθωσης χώρου, για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου 2104
26 _240- 20/11/2013 - Περί: Έγκρισης προϋπολογισμού 2014,Ετήσιου Πρ/τος Δράσης και Στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δήμου Νέας Σμύρνης» 2003
27 _241- 20/11/2013 - Περί: Έγκρισης προϋπολογισμού 2014,Ετήσιου Πρ/τος Δράσης και Στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας παιδιών & νέων του Δήμου Ν. Σμύρνης - Εθνική Στέγη» 2164
28 _242- 20/11/2013 - Περί: Έγκρισης προϋπολογισμού 2014, Ετήσιου Πρ/τος Δράσης και Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ) του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης». 2100
29 _243- 20/11/2013 - Περί: Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης 2091
30 _244- 09/12/2013 - Περί: Παραχώρησης Δημοτικού χώρου για “Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Αλληλεγγύης” (ΚΙΦΑ) Νέας Σμύρνης. 2144
31 _245- 09/12/2013 - Περί: α) Έγκρισης έκτακτης επιχορήγησης ποσού #60.000# ευρώ για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης,β) Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #60.000# ευρώ στις ΕΣΕ 1992
32 _246- 09/12/2013 - Περί: Μεταβολών Σχολικών Μονάδων του Δήμου μας για το 2014 2078
33 _247- 09/12/2013 - Περί: Καταβολής η μη αποζημίωσης ΙΧΕ αυτοκινήτου, λόγω πτώσης δένδρου επί της οδού Κ. Παλαιολόγου 20 2086
34 _248- 09/12/2013 - Περί: Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #8,56# € προϋπολογισμού οικ. έτους 2013. 2004
35 _249- 09/12/2013 - Περί: Yποβολής έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2016
36 _250- 09/12/2013 - Περί: Αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2013 2076
37 _232- 20/11/2013 - Περί: Παράτασης μίσθωσης 1932
38 _233- 20/11/2013 - Περί: Δέσμευσης χώρων στάθμευσης στον υπό κατασκευή Βρεφονηπιακό Σταθμό,επί της Σινώπης 13 & Βασιλείου Βουλγαροκτόνου 1940
39 _166- 26/8/2013 -Περί: Αποδοχής ή μη παραίτησης Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου – Εκλογής νέου Προέδρου. 2068
40 _102 - 27/5/2013 -Περί: Δέσμευσης δημόσιου χώρου για στάθμευση ΑΜΕΑ. 2265
41 _103 - 27/5/2013 -Περί: Περί: Δέσμευσης δημόσιου χώρου για στάθμευση ΑΜΕΑ. 2228
42 _104 - 27/5/2013 -Περί: Ανανέωσης χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ. ΙΒΒ 7469 Αναπηρικό αυτοκίνητο. 2174
43 _105 - 27/5/2013 -Περί: Υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης, του Δήμου Καλλιθέας και της ΔΗΚΕΚ του Δήμου Καλλιθέας. 2114
44 _106 - 27/5/2013 -Περί: Συνεργασίας για παροχή κατ’ οίκον παρέμβασης σε άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος ηλικίας 3 ετών και άνω. 2230
45 _107 - 27/5/2013 -Περί: Εκλογής μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Νέας Σμύρνης-ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ». 2255
46 _108 - 27/5/2013 -Περί: Δ’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013. 2242
47 _109 - 27/5/2013 -Περί: Υποβολής πρότασης με τίτλο : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ». 2267
48 _110 - 27/5/2013 -Περί: Παρακράτησης ετήσιας εισφοράς του Δήμου Νέας Σμύρνης προς τον ΕΣΔΝΑ από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού. 2107
49 _111 - 27/5/2013 -Περί: Διαγραφής παραστατικών από απογραφή της 31/12/2012 2145
50 _112 - 27/5/2013 -Περί: Έγκρισης σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το οικ. έτος 2013. 2263
51 _113 - 27/5/2013 -Περί: Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #1.040,00# € που αφορά εξόφληση ΧΕΠ 2129
52 _114 - 27/5/2013 -Περί: Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού. 2147
53 _115 - 27/5/2013 -Περί: Διαγραφής από βεβαιωτικό κατάλογο του προστίμου λόγω εμπρόθεσμης υποβολής ΤΑΠ. 2279
54 _116 - 27/5/2013 -Περί: Αποδοχής ή μη πρότασης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό. 2218
55 _117 - 27/5/2013 -Περί: Έγκρισης διάθεσης πίστωσης – Καταβολής αποζημίωσης. 2247
56 _118 - 27/5/2013 -Περί: Έγκρισης διάθεσης πίστωσης – Καταβολής αποζημίωσης. 2072
57 _119 - 27/5/2013 -Περί: Έγκρισης κατασκευής νησίδων. 2185
58 _120 - 27/5/2013 -Περί: Έγκρισης τροποποίησης σχεδίου κατασκευής νησίδων. 2137
59 _121 - 27/5/2013 -Περί: Α’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ». 2111
60 _122 - 27/5/2013 -Περί: Έγκρισης παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης της εργασίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Η/Μ». Αρ. Μελ.: 142/12. 2238
61 _123 - 27/5/2013 -Περί: Διάθεσης αθλητικών χώρων Δήμου Νέας Σμύρνης. 2467
62 _124 - 27/5/2013 -Περί: Έγκρισης διοργάνωσης και δαπάνης για το Φεστιβάλ Αθλητισμού του Δήμου Ν. Σμύρνης 2275
63 _125 - 27/5/2013 -Περί: Έγκρισης διενέργειας δαπάνης για το Φεστιβάλ Αθλητισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης. 2355
64 _126 - 26/6/2013 -Περί: Λήψης απόφασης περί μη κατάργησης των ΝΠΔΔ. 2174
65 _127 - 26/6/2013 -Περί: Αποδοχής της υπ. αρ.πρωτ.23427/13 αίτησης δήλωσης του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ- έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #90.000,00#ΕΥΡΩ – Παραίτησης από δικόγραφο 2319
66 _128 - 26/6/2013 -Περί: Διαγραφής από Βεβαιωτικούς Καταλόγους Παρελθόντων ετών 2053
67 _129 - 26/6/2013 -Περί: Συμπλήρωσης της υπ.αρ.107/13 Α.Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό των Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών του Φιλανθρωπικού Σωματείου «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ». 2131
68 _130 - 26/6/2013 -Περί: Αντικατάστασης Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 2032
69 _131 - 26/6/2013 -Περί: Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #369,89# €, που αφορά εξόφληση κοινοχρήστων περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2013, για Δημοτικό κτίριο επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 65. 2140
70 _132 - 26/6/2013 -Περί: Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #4.037,86# €, που αφορά εξόφληση κοινοχρήστων περιόδου Ιουνίου – Δεκεμβρίου 2011, για Δημοτικό κτίριο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 78. 2115
71 _133 - 26/6/2013 -Περί: Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #1.048,76# € που αφορά οφειλές προς ΤΕΑΔΥ – Τομέας ΤΑΔΚΥ. 2053
72 _134 - 26/6/2013 -Περί: Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν ΔΤ – ΔΦ & ΤΑΠ παρελθόντων ετών. 2174
73 _135 - 26/6/2013 -Περί: Ανανέωσης χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ. ΙΗΚ 8154 Αναπηρικό Αυτοκίνητο. 2216
74 _136 - 26/6/2013 -Περί: Ανανέωσης χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ. ΖΚΤ 8462 Αναπηρικό Αυτοκίνητο. 2268
75 _137 - 26/6/2013 -Περί: Ανανέωσης χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ. ΕΜΗ 8039 Αναπηρικό Αυτοκίνητο. 2237
76 _138 - 26/6/2013 -Περί: Καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας. 2185
77 _139 - 26/6/2013 -Περί: Παράτασης μίσθωσης 2180
78 _140 - 26/6/2013 -Περί: Β’ Αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2013. 2118
79 _141 - 26/6/2013 -Περί: Ε’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2013 2212
80 _142- 26/6/2013 -Περί: Παραχώρησης προς χρήση του οικοπέδου του Σ.Σ. Νικομηδείας στην ΟΣΚ Α.Ε. 2262
81 _143- 26/6/2013 -Περί: Έγκρισης Ταμειακού Απολογισμού Γ’ Τριμήνου (Ιούλιος – Σεπτέμβριος) οικ. έτους 2012, του Δήμου μας 2140
82 _144- 26/6/2013 -Περί: Έγκρισης Ταμειακού Απολογισμού Δ’ Τριμήνου (Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου) οικ. έτους 2012, του Δήμου μας 2166
83 _145- 26/6/2013 -Περί: Έγκρισης Ταμειακού Απολογισμού οικ. έτους 2012 του Δήμου μας 2270
84 _146- 26/6/2013 -Περί: Έγκρισης Ταμειακού Απολογισμού του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης». 1982
85 _147- 26/6/2013 -Περί: Έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου μας. 2240
86 _148- 26/6/2013 -Περί: Δωρεάν παραχώρησης ακινήτου του Δήμου, επί της οδού Αιδινίου 22, στο ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης». 2090
87 _149- 24/7/2013 -Περί: 2297
88 _150- 24/7/2013 -Περί: Oρθής επανάληψης της υπ. αρ. 147/2013 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας. 2090
89 _151- 24/7/2013 -Περί: Ορισμού υπολόγου διαχειριστή για το έργο : «Ανάπλαση Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης». 2083
90 _152- 24/7/2013 -Περί: α) Έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, β) Έγκρισης παράτασης του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΕΣ 2012». 2206
91 _153- 24/7/2013 -Περί: Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #2.239,62# €, που αφορά αναδρομικά, αποζημίωση και καταβολή επιδόματος υπαλλήλων του Δήμου. 2125
92 _154- 24/7/2013 -Περί: Λήψης απόφασης σχετικά με την ανακατασκευή της Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης. 2123
93 _155- 24/7/2013 -Περί: Αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους από την επιτροπή του άρθρου 67 του Π.Δ.28/80. 2165
94 _156- 24/7/2013 -Περί: Συμπλήρωσης της υπ. αρ. 62/2013 Α.Δ.Σ. 2148
95 _157- 24/7/2013 -Περί: Αντικατάστασης προέδρου του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2214
96 _158- 24/7/2013 -Περί: Ταμειακoύ Απολογισμού οικ. έτους 2012 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Δήμου Νέας Σμύρνης». 2018
97 _159- 24/7/2013 -Περί: Πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου. 2141
98 _160- 24/7/2013 -Περί: Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού 2204
99 _161- 24/7/2013 -Περί: Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού 2130
100 _162- 24/7/2013 -Περί: Απαλλαγής οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. 2138
101 _163- 24/7/2013 -Περί: Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά συνδρομή μέλους. 2262
102 _164- 24/7/2013 -Περί: Καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας. 2239
103 _165- 24/7/2013 -Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΥΛΛΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ». Αρ. Μελ. : 293/2009. 2329
104 _167- 11/9/2013 -Περί: Αποδοχής του ποσού #109.679,41#ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης - κατανομής και διάθεσης του ποσού των #109.514,89# ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας Σμύρνης 2067
105 _168- 11/9/2013 -Περί: Αλλαγής στη σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νέας Σμύρνης 2006
106 _169- 11/9/2013 -Περί: Πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου. 2101
107 _170- 11/9/2013 -Περί: Έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. 2170
108 _171- 11/9/2013 -Περί: Έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού #1.430,93 # €, που αφορά την Αιμοδοσία που θα διεξαχθεί στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2013 από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Σμύρνης, υποστηριζόμενη από το Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας» 2190
109 _172- 11/9/2013 -Περί: Γ’ Αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013. 2105
110 _173- 11/9/2013 -Περί: Στ’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013. 2058
111 _174- 11/9/2013 -Περί: Κατανομής θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα διάρκειας οκτώ (8) μηνών. 2050
112 _175- 11/9/2013 - Περί: Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού. 1858
113 _176- 11/9/2013 - Περί: Έγκρισης πίνακα στοχοθεσίας οικ. έτους 2013 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Δήμου Ν. Σμύρνης». 1959
114 _177- 11/9/2013 - Περί: Έγκρισης παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης της εργασίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Η/Μ». Αρ. Μελ.: 142/12. 1974
115 _178- 11/9/2013 - Περί: Έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ». Αρ. Μελ.: 100/2012. 1919
116 _179- 11/9/2013 -Περί: Υποβολής πρότασης στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό του ανωτάτου αριθμού αδειών τύπου Α και Β άσκησης υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου στα διοικητικά όρια του Δήμου Νέας Σμύρνης για το έτος 2014. 2056
117 _180- 19/9/2013 -Περί: Ανακήρυξης του Μίκη Θεοδωράκη ως Επίτιμου Δημότη της Πόλης μας 2042
118 _181- 03/10/2013 -Περί: Έγκρισης Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2012 1986
119 _182- 03/10/2013 -Περί: Έγκρισης διενέργειας προμήθειας ειδών διατροφής με την διαδικασία του διεθνή διαγωνισμού για το Δήμο και τα ΝΠΔΔ αυτού. 1914
120 _183- 03/10/2013 -Περί: Αλλαγής χρήσης του μισθωμένου ακινήτου επί της οδού Αδριανουπόλεως 18, Ν. Σμύρνη 2177
121 _184- 03/10/2013 -Περί: Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #23.636,96# € 2108
122 _185- 03/10/2013 -Περί: Αντικατάστασης Λαϊκού μέλους του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης 1978
123 _186- 03/10/2013 -Περί: Ζ’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013. 2061
124 _187- 03/10/2013 -Περί: Έγκρισης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσεως (ΟΠΔ) οικ. έτους 2013. 2043
125 _188- 03/10/2013 -Περί: Ορισμoύ νέου Οργάνου Εκτέλεσης Διοικητικών Πράξεων (Σφραγίσεων Κατ/των υγ.ενδ/ντος). 1933
126 _189- 03/10/2013 -Περί: Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος Εθελοντισμού του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής. 1919
127 _190- 03/10/2013 -Περί: Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού. 2013
128 _191- 03/10/2013 -Περί: Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού. 1978
129 _192- 03/10/2013 -Περί: Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά συνδρομή μέλους. 2005
130 _193- 03/10/2013 -Περί: α) Έγκρισης έκτακτης επιχορήγησης ποσού #60.000# ευρώ για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης, β) Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #60.000# ευρώ στις ΕΣΕ. 2030
131 _194- 03/10/2013 -Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠEΙΟΥ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ)». Αρ. Μελ.: 135/2004. 1955
132 _195- 03/10/2013 -Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ» Αρ. Μελ.: 61/2004. 1936
133 _196- 03/10/2013 -Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» Αρ. Μελ.: 135/2010. 1866
134 _197- 03/10/2013 -Περί: α) Έγκρισης 1ου ΑΠΕ, β)Έγκρισης παράτασης προθεσμίας παράτασης εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» Αρ. Μελ. 72/2012. 1906
135 _198- 03/10/2013 -Περί: Παράτασης μίσθωσης. 2003
136 _199- 05/11/2013 -Περί: Aίτησης χορήγησης θέσης στάθμευσης 2050
137 _200- 05/11/2013 -Περί: Ορθής επανάληψης της υπ’ αρ. 187/2013 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσεως (ΟΠΔ) οικ. έτους 2013 2014
138 _201- 05/11/2013 -Περί: 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης». 1964
139 _202- 05/11/2013 -Περί: Η’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013. 1949
140 _203- 05/11/2013 -Περί: Αναμόρφωσης προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 της 47490/12 ΚΥΑ 2182
141 _204- 05/11/2013 -Περί: Αναπροσαρμογής ή μη Δημοτικών Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού και Δημοτικού Φόρου 2126
142 _205- 05/11/2013 -Περί: Επανακαθορισμού συνδρομών χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων και προγραμμάτων 2007
143 _206- 05/11/2013 -Περί: Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος 2014 2048
144 _207- 05/11/2013 -Περί: Υπογραφής Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης, του Δήμου Καλλιθέας και της ΔΗΚΕΚ του Δήμου Καλλιθέας. 2061
145 _208- 05/11/2013 -Περί: Πρόσληψης (15) δεκαπέντε πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα. 1988
146 _209- 05/11/2013 -Περί: 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης». 2040
147 _210- 05/11/2013 -Περί: Υποβολής πρότασης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για χρηματοδότηση της πράξης «Διαλογή στην Πηγή Βιοαποβλήτων». 2030
148 _211- 05/11/2013 - Περί: Υπόγειου δίκτυου συλλογής βιοαποβλήτων 2109
149 _212- 05/11/2013 - Περί: Απαλλαγής οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και τμηματική καταβολή υπολοίπου ποσού. 2144
150 _213- 05/11/2013 - Περί: Διαγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. 2068
151 _214- 05/11/2013 - Περί: Διαγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. 1941
152 _215- 05/11/2013 - Περί: Διαγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. 2062
153 _216- 05/11/2013 - Περί: Διαγραφής χρεώσεων παραβάσεων ΚΟΚ από Βεβ. Καταλόγους παρελθόντων ετών. 2130
154 _217- 05/11/2013 - Περί: Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν ΔΤ- ΔΦ & ΤΑΠ και Τέλη Καθαριότητας τάφου παρελθόντων ετών 2027
155 _218- 05/11/2013 - Περί: Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά συνδρομή μέλους. 2017
156 _219- 05/11/2013 - Περί: Ανανέωσης χώρου στάθμευσης για το υπ. αριθμ. ΥΗΗ 8008 Αναπηρικό αυτοκίνητο. 1974
157 _220- 05/11/2013 - Περί: Έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού λογαριασμού του έργου : «Έργα διαμόρφωσης ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου». Αρ. Μελ. : 22/2012. 2047
158 _221- 05/11/2013 - Περί: Έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κάλυψη Μεμονωμένων Λάκκων». Αρ. Μελ : 81/12. 2026
159 _222- 05/11/2013 - Περί: Έγκρισης 3ου ΑΠΕ του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ». 2027
160 _223- 05/11/2013 - Περί: ΄Εγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Εργου: Επεμβάσεις στις Αθλητικές εγκαταστάσεις Δημοτικών Σχολείων , με Αρ.Μελ.:86/2011 2000
161 _224- 05/11/2013 - Περί: Έγκρισης Μελέτης του έργου : «Διαμόρφωση (Κατασκευή) Πρασίνου Δώματος σε (Δημόσιο) Σχολικό Κτήριο 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Σμύρνης». 2051
162 _225- 05/11/2013 - Περί: Έγκρισης Μελέτης του έργου : «Διαμόρφωση (Κατασκευή) Πρασίνου Δώματος σε (Δημόσιο) Σχολικό Κτήριο 4ου Λυκείου Σχολείου Νέας Σμύρνης». 1925
163 _226- 05/11/2013 - Περί: Έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Ανάπλαση Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης». 1991
164 _227- 05/11/2013 - Περί: Έγκρισης Ταμειακού Απολογισμού α΄ τριμήνου (Ιαν- Μαρ) 2013 2006
165 _228- 05/11/2013 - Περί: Έγκρισης Ταμειακού Απολογισμού β΄ τριμήνου (Απρ.- Ιουν.) 2013 2033
166 _229- 05/11/2013 - Περί: Έγκρισης Ταμειακού Απολογισμού γ΄ τριμήνου (Ιουλ- Σεπ.) 2013 2030
167 _230- 20/11/2013 - Περί: Έγκρισης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2014. 2155
168 _231- 20/11/2013 - Περί: Έγκρισης στοχοθεσίας Δήμου Νέας Σμύρνης για το οικ. Έτους 2014. 2008
169 85 - 17/4/2013 -Περί: Παράτασης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 2201
170 86 - 17/4/2013 -Περί: Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας του «Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων του Δήμου Νέας Σμύρνης». 2260
171 36 - 27/2/2013 - Περί : Σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με την ειδικότητα του γιατρού εργασίας. 2202
172 37 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #29.745,00# € που αφορά κατανάλωση φυσικού αερίου. 2223
173 38 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #2.000,00# €, που αφορά εξόφληση υπαλλήλων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, μηνός Δεκεμβρίου 2012. 2095
174 39 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #809,86# €, που αφορά προμήθεια του Δήμου μας με τα Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. σχετικά με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών. 2236
175 40 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #35.586,98# €, που αφορά καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 σε υπάλληλο του Δήμου μας 2235
176 41 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #31.923,68# €, που αφορά καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 σε υπάλληλο του Δήμου μας. 2188
177 42 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης και διάθεσης πιστώσεων για συμμετοχή βλάβης στο δίκτυο Αποχέτευσης 2ου ΚΕΠ και εξόφληση κοινοχρήστων 2012 στο κτίριο της Βενιζέλου 18. 2305
178 43 - 27/2/2013 - Περί : Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά συνδρομή μέλους. 2186
179 44 - 27/2/2013 - Περί : Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά άδεια διαμονής αλλοδαπού. 2256
180 45 - 27/2/2013 - Περί : Ανατροπής Αποφάσεων Αναλήψεων υποχρεώσεων. 2176
181 46 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #293.000,00# € για την επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων και φορέων της πόλης για το οικ. έτος 2013. 2246
182 47 - 27/2/2013 - Περί : Ανανέωσης στάθμευσης για το υπ. αριθμ. ΥΜΕ 8124 Αναπηρικό αυτοκίνητο. 2221
183 48 - 27/2/2013 - Περί : Ανανέωσης στάθμευσης για το υπ. αριθμ. ΙΖΙ 2374 Αναπηρικό αυτοκίνητο. 2437
184 49 - 27/2/2013 - Περί : Ανανέωσης στάθμευσης για το υπ. αριθμ. ΖΖΟ 8366 Αναπηρικό αυτοκίνητο. 2437
185 50 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Διευθέτηση – Μετατόπιση Αγωγού Όμβριων λόγω Εκτάκτων Αναγκών. Αρ. Μελ. : 125/12. 2318
186 51 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ». Αρ. Μελ.: 66/2012. 2134
187 52 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αντικειμένων Άνευ Αξίας. 2322
188 53 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης Κανονισμού Περιπτέρων. 2380
189 54 - 27/3/2013 - Περί : Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν ΔΤ-ΔΦ &ΤΑΠ παρελθόντων ετών. 2462
190 55 - 27/3/2013 - Περί : Β΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2013. 2445
191 56 - 27/3/2013 - Περί : 1η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης». 2136
192 57 - 27/3/2013 - Περί : Έγκρισης Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης». 2357
193 58 - 27/3/2013 - Περί : Πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα 2246
194 59 - 27/3/2013 - Περί : Προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου που η μισθοδοσία τους θα καλύπτεται με ποσοστό 100% από την καταβολή αντιτίμου ωφελουμένων πολιτών - κατοίκων 2302
195 60 - 27/3/2013 - Περί : Προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου 2319
196 61 - 27/3/2013 - Περί : Έγκρισης πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 12 του Ν. 4071/12 2244
197 62 - 27/3/2013 - Περί : Αντικατάστασης εκπροσώπου του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Για τον άνθρωπο και το περιβάλλον». 2206
198 63 - 27/3/2013-Περί : Έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού #1.695,90# €, που αφορά την Αιμοδοσία που θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Μαΐου 2013 από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Σμύρνης, υποστηριζόμενη από «Ασκληπιείο 2205
199 64 - 27/3/2013-Περί : Αποδοχής του ποσού #100.941,19# € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης – Κατανομή και διάθεση του ποσού των #100.789,78# € στις Ε.Σ.Ε. 2094
200 65 - 27/3/2013- Περί : Έγκρισης διοργάνωσης και δαπάνης για τον 8ο Γύρο του Δήμου Νέας Σμύρνης. 2083
201 66 - 27/3/2013 - Περί : Έγκρισης διοργάνωσης και δαπάνης Προγράμματος «Αθλοδιακοπές 2013». 2184
202 67 - 27/3/2013 - Περί : Έγκρισης διοργάνωσης και δαπάνης για την υλοποίηση σχολικών πρωταθλημάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης 2189
203 68 - 27/3/2013 - Περί : Έγκρισης διοργάνωσης και δαπάνης του 1ου Ποδηλατικού Γύρου στη μνήμη της Αρμένικης Γενοκτονίας 2291
204 69 - 27/3/2013 - Περί : Έγκρισης διοργάνωσης και δαπάνης του προγράμματος «Παιχνιδίσματα στην Πόλη 2013». 2225
205 71 - 27/3/2013 - Περί : Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #218,12# € που αφορά ληξιπρόθεσμη οφειλή του Δήμου μας προς τον ΕΔΣΝΑ. 2220
206 70 - 27/3/2013 - Περί : Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #635# € για συμμετοχή Δημοτικού Συμβούλου σε Συνέδριο. 2107
207 72 - 27/3/2013 - Περί : Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #624,57# € που αφορά αποδοχές υπαλλήλου του Δήμου μας. 2135
208 73 - 27/3/2013 - Περί : Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού. 2182
209 74 - 27/3/2013 - Περί : Παραχώρησης χώρου στάθμευσης για το υπ. αριθμ. ΙΖΙ 9194 Αναπηρικό αυτοκίνητο. 2137
210 75 - 27/3/2013 - Περί : α) Παράτασης μίσθωσης διαμερίσματος επί της οδού Προφ. Ηλία 15, β) Ανανέωσης της υπ. αριθμ. 59/2012 απόφασή σας. 2198
211 76 - 27/3/2013 -Περί : Παράτασης μίσθωσης 2076
212 77 - 27/3/2013 -Περί : Έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ». Αρ. Μελ.: 251/09. 2239
213 78 - 27/3/2013 -Περί: Έγκρισης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση πράξης από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την πράξη «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ». 2133
214 79 - 27/3/2013 -Περί: Έγκρισης υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. για την πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ». 2237
215 80 - 27/3/2013 -Περί: Έγκρισης Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αντικειμένων Άνευ Αξίας 2226
216 81 - 17/4/2013 -Περί: Α’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ-ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Δήμου Νέας Σμύρνης». 2253
217 82 - 17/4/2013 -Περί: Γ’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013. 2245
218 83 - 17/4/2013 -Περί: Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #6.125,55# € που αφορά Κοινόχρηστα Δημοτικού Κτιρίου περιόδου Απριλίου – Δεκεμβρίου 2013. 2213
219 84 - 17/4/2013 -Περί: Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού 2205
220 87 - 17/4/2013 -Περί: Παραχώρησης Λειτουργίας και Συντήρησης του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων Δήμου Νέας Σμύρνης. 2181
221 88 - 17/4/2013 -Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΦΕΣΟΥ – ΑΛΣΟΥΣ». Αρ. Μελ.: 161/2007. 2210
222 89 - 17/4/2013 -Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ». Αρ. Μελ.: 132/2010. 2258
223 90 - 17/4/2013 -Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΕΣ ΟΔΩΝ 2009». Αρ. Μελ.: 144/2009. 2148
224 91 - 17/4/2013 -Περί: Παραχώρησης χώρου στάθμευσης για το υπ. αριθμ. ΙΒΗ 6773 Αναπηρικό Αυτοκίνητο. 2183
225 92 - 17/4/2013 -Περί: Παραχώρησης χώρου στάθμευσης για το υπ. αριθμ. ΖΖΝ 7674 Αναπηρικό Αυτοκίνητο. 2211
226 93 - 17/4/2013 -Περί: Ορθής επανάληψης της υπ’ αρ. 78/2013 Α.Δ.Σ. που αφορά «Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015» για την χρηματοδότηση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ». 2214
227 94 - 17/4/2013 -Περί: Ορθής επανάληψης της υπ’ αρ. 79/2013 Α.Δ.Σ. που αφορά «Έγκριση υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012 -2015» του Πράσινου Ταμείου ΝΠΔΔ για την πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩ 2171
228 95 - 17/4/2013 -Περί: Καθορισμού προϋποθέσεων για δικαιούχους δράσεων Κοινωνικής Πολίτικής. 2133
229 96 - 17/4/2013 -Περί: α) Κλήρωσης ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον Αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80, β) Επικύρωσης της κλήρωσης των υπαλλήλων για τη συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής, γ) Συγκρότησης επιτροπής του ά 2145
230 97 - 17/4/2013 -Περί: Επικύρωσης κλήρωσης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών». 2155
231 98 - 17/4/2013 -Περί: Ορθής Επανάληψης της υπ’ αρ. 242/2011 απόφασης Δημ. Συμβουλίου περί Τροποποιήσεως της συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ν. Σμύρνης 2151
232 99 - 20/5/2013 -Περί: Αποδοχής ή μη παραίτησης Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου – Εκλογής νέου Προέδρου 2101
233 _100 - 27/5/2013 -Περί: α) Συμμετοχής Δημοτικών Συμβούλων στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, β) Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης εξόδων κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης. 2312
234 _101 - 27/5/2013 -Περί: Πρόσληψης με σύμβαση μίσθωσης έργου καθαριστών – ριών των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Νέας Σμύρνης για το σχολικό έτος 2013-2014 2241
235 35 - 27/2/2013 - Περί : Διενέργειας διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών». Aρ. Μελ.: 109/12 για τις ομάδες Α και Γ. 2238
236 25 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης υποβολής πρότασης έργου για χρηματοδότηση από το ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ». 2240
237 26 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης οικονομικού Απολογισμού οικ. έτους 2012 του ΝΠΔΔ Ε.Σ.Ε. Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Σμύρνης. 2103
238 27 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης οικονομικού Απολογισμού οικ. έτους 2012 του ΝΠΔΔ Ε.Σ.Ε. Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Σμύρνης. 2081
239 28 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης οικονομικού Απολογισμού οικ. έτους 2012 του ΝΠΔΔ Ε.Σ.Ε. Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Σμύρνης. 2211
240 29 - 27/2/2013 - Περί Εκλογής μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 2238
241 30 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» οικ. έτους 2013. 2167
242 31 - 27/2/2013 - Περί : Εκλογής δύο (2) Μελών με τους Αναπληρωματικούς τους στην Εκτελεστική Επιτροπή από τη μειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 11 του Ν. 4018/11. 2131
243 32 - 27/2/2013 - Περί : Συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. 2239
244 33 - 27/2/2013 - Περί : Α’ Αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2013 2355
245 34 - 27/2/2013 - Περί : Α΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2013. 2188
246 24 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου : «Έργα διαμόρφωσης ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου». Αρ. Μελ.: 22/2012. 2260
247 4 - 4/2/2013 - Περί: Eκλογής Μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης». 2464
248 3 - 4/2/2013 - Περί: Eκλογής Μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης» 2533
249 2 - 23/1/2013 - Περί: Εκλογής Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου 2177
250 1 - 13/1/2013 - Περί: Εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και (8) Τακτικών και (5) πέντε Αναπληρωματικών Μελών της Οικονομικής Επιτροπής και ισάριθμων μελών της 2093
251 5 - 4/2/2013 - Περί: Έγκρισης του Ταμειακού Απολογισμού 2012 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης». 2281
252 6 - 4/2/2013 - Περί: α) Έγκρισης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2013, β) Έγκρισης Εισηγητικής Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων 2013, γ) Έγκρισης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης». 2158
253 7 - 4/2/2013 - α) Έγκρισης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2013, β) Έγκρισης Εισηγητικής Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων 2013, γ) Έγκρισης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης». 2288
254 8 - 4/2/2013 - Κατανομής συμβάσεων μίσθωσης έργου του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης». 2375
255 9 - 4/2/2013 - Περί:Ορισμού Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών 2461
256 10 - 4/2/2013 - Περί:Ανανέωσης ετήσιας συνδρομής υπηρεσιών διαδικτύου για το 2013 2278
257 11 - 4/2/2013 - Περί:Αποδοχής του ποσού #100.941,19# € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης – Κατανομής και διάθεσης του ποσού των #100.789,78# € στις Ε.Σ.Ε. 2289
258 12 - 4/2/2013 - Περί: Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #96.236,89# € που αφορούν Αναδρομικά, Αποζημίωση Σύνταξης, Υπερωριακή Απασχόληση κ. λ. π. υπαλλήλων του Δήμου μας 2372
259 13 - 4/2/2013 - Περί: Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #2.724,45# € που αφορά καταβολή αποζημίωσης στον κ. Ηλιάδη Στέφανο, για ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό του από πτώση πεύκου 2232
260 14 - 4/2/2013 - Περί: Έγκρισης της μελέτης : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ». Αρ. Μελ.: 157/2012 2187
261 15 - 4/2/2013 - Περί: Έγκρισης της μελέτης : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ». Αρ. Μελ.: 305/2012 2344
262 16 - 4/2/2013 - Περί: Έγκρισης παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου : «Έργα διαμόρφωσης ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου». Αρ. Μελ.: 22/2012 2255
263 17 - 4/2/2013 - Περί: Έγκρισης Τακτοποιητικού ΑΠΕ «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Σ.Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ». Αρ. Μελ.: 121/06 2392
264 18 - 4/2/2013 - Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ». Αρ. Μελ.: 145/09. 2244
265 19 - 4/2/2013 - Περί: Ανανέωσης χώρου στάθμευσης για το υπ. αριθμ. ΥΤΑ 7456 Αναπηρικό Αυτοκίνητο. 2395
266 20 - 4/2/2013 - Περί: Ανανέωσης χώρου στάθμευσης για το υπ. αριθμ. ΙΒΒ 6212 Αναπηρικό Αυτοκίνητο. 2416
267 21 - 4/2/2013 - Περί: Ανανέωσης χώρου στάθμευσης για το υπ. αριθμ. ΙΖΚ 4391 Αναπηρικό Αυτοκίνητο 2148
268 22 - 4/2/2013 - Περί: Ανανέωσης χώρου στάθμευσης για το υπ. αριθμ. ΙΕΟ 9009 Αναπηρικό Αυτοκίνητο 2217
269 23 - 4/2/2013 - Περί: Καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας 2195
 
Εκδηλώσεις Δήμου Νέας Σμύρνης
> >
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ