1
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2013
Φίλτρο     Προβολή 
# Τίτλος Προβολές
1 _251- 09/12/2013 - Περί: Θ’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 2808
2 _252- 09/12/2013 - Περί: Αποδοχής του ποσού #104.648,54# € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης – Κατανομής και διάθεσης του ποσού των #104.491,57# € στις Ε.Σ.Ε. του Δήμου Νέας Σμύρνης 2553
3 _253- 09/12/2013 - Περί: Προσδιορισμού Δημοτικών Τελών κατάληψης πεζοδρομίων & κοιν. χώρων με έλατα και χριστουγεννιάτικα είδη. 2680
4 _254- 09/12/2013 - Περί: Λήψης απόφασης για τον καθορισμό του Ημερήσιου Τέλους Καθαριότητας στις Λαϊκές Αγορές έτους 2013. 2750
5 _255- 09/12/2013 -Περί: Συνδρομών σε εφημερίδες, περιοδικά & ηλεκτρονικά μέσα 2014 (Ανανέωση ετήσιας συνδρομής υπηρεσιών διαδικτύου για το 2014). 2737
6 _256- 09/12/2013 -Περί: Έγκρισης διοργάνωσης και δαπάνης για τον αγώνα ανωμάλου δρόμου, στην μνήμη του Κ. ΚΟΤΖΙΑ. 2810
7 _257- 09/12/2013 -Περί: Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν ΔΤ – ΔΦ & Τ.Α.Π., παραβάσεις ΚΟΚ, συνδρομή Γυμναστηρίου και τέλη χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ παρελθόντων ετών 2974
8 _258- 09/12/2013 -Περί: Διαγραφών ληξιπρόθεσμων οφειλών – προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής 2827
9 _259- 09/12/2013 Περί: Διαγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών – προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής 2708
10 _260- 09/12/2013 Περί: Ανανέωσης χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ. ΙΚΝ 7275 Αναπηρικό Αυτοκίνητο 2740
11 _261- 09/12/2013 Περί: Ανανέωσης χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ. ΙΚΝ 7590 Αναπηρικό Αυτοκίνητο 2528
12 _262- 09/12/2013 Περί: Έγκρισης κατασκευής θέσεων στάθμευσης και νησίδων Κυκλοφοριακής Μελέτης 2999
13 _263- 09/12/2013 - Περί: Έγκρισης μονοδρόμησης οδών. 2591
14 _264- 09/12/2013 - Περί: Eγκρισης Μελέτης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΙΝΩΠΗΣ (7ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ) 2456
15 _265- 09/12/2013 - Περί: Έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων». Αρ. Μελ.: 73/2012 2364
16 _266- 09/12/2013 - Περί: Έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου : «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης επί της οδού Αγησιλάου». Αρ. Μελ.: 100/2012. 2508
17 _267- 09/12/2013 - Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Πλατείας Καρύλλου Νέας Σμύρνης». Αρ. Μελ.: 293/2009. 2553
18 _268- 09/12/2013 - Περί: Έγκρισης διενέργειας προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για το Δήμο και τα ΝΠΔΔ αυτού 2412
19 _269- 09/12/2013 - Περί: Έγκρισης διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για το Δήμο και τα ΝΠΔΔ αυτού 2504
20 _234- 20/11/2013 - Περί: Έγκρισης εγκατάστασης δημοσίου δικτύου Wi – Fi στο Δήμο Νέας Σμύρνης από την εταιρεία Hol Hellas On line A.E. 2337
21 _235- 20/11/2013 - Περί: Έγκρισης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσεως (ΟΠΔ) οικ. έτους 2014. 2422
22 _236- 20/11/2013 - Περί: Ανανέωσης χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ. ΥΚΜ 9246 αναπηρικό Αυτοκίνητο 2297
23 _237- 20/11/2013 - Περί: Ανανέωσης χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ.ΥΖΟ 1000 αναπηρικό Αυτοκίνητο 2509
24 _238- 20/11/2013 - Περί: Παραχώρησης χώρου στάθμευσης Ι.Χ. Αυτοκινήτου για άτομο με ειδικές ανάγκες. 2584
25 _239- 20/11/2013 - Περί: Μίσθωσης χώρου, για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου 2694
26 _240- 20/11/2013 - Περί: Έγκρισης προϋπολογισμού 2014,Ετήσιου Πρ/τος Δράσης και Στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δήμου Νέας Σμύρνης» 2538
27 _241- 20/11/2013 - Περί: Έγκρισης προϋπολογισμού 2014,Ετήσιου Πρ/τος Δράσης και Στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας παιδιών & νέων του Δήμου Ν. Σμύρνης - Εθνική Στέγη» 2753
28 _242- 20/11/2013 - Περί: Έγκρισης προϋπολογισμού 2014, Ετήσιου Πρ/τος Δράσης και Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ) του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης». 2658
29 _243- 20/11/2013 - Περί: Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης 2695
30 _244- 09/12/2013 - Περί: Παραχώρησης Δημοτικού χώρου για “Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Αλληλεγγύης” (ΚΙΦΑ) Νέας Σμύρνης. 2696
31 _245- 09/12/2013 - Περί: α) Έγκρισης έκτακτης επιχορήγησης ποσού #60.000# ευρώ για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης,β) Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #60.000# ευρώ στις ΕΣΕ 2523
32 _246- 09/12/2013 - Περί: Μεταβολών Σχολικών Μονάδων του Δήμου μας για το 2014 2606
33 _247- 09/12/2013 - Περί: Καταβολής η μη αποζημίωσης ΙΧΕ αυτοκινήτου, λόγω πτώσης δένδρου επί της οδού Κ. Παλαιολόγου 20 2626
34 _248- 09/12/2013 - Περί: Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #8,56# € προϋπολογισμού οικ. έτους 2013. 2521
35 _249- 09/12/2013 - Περί: Yποβολής έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2534
36 _250- 09/12/2013 - Περί: Αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2013 2680
37 _232- 20/11/2013 - Περί: Παράτασης μίσθωσης 2484
38 _233- 20/11/2013 - Περί: Δέσμευσης χώρων στάθμευσης στον υπό κατασκευή Βρεφονηπιακό Σταθμό,επί της Σινώπης 13 & Βασιλείου Βουλγαροκτόνου 2483
39 _166- 26/8/2013 -Περί: Αποδοχής ή μη παραίτησης Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου – Εκλογής νέου Προέδρου. 2580
40 _102 - 27/5/2013 -Περί: Δέσμευσης δημόσιου χώρου για στάθμευση ΑΜΕΑ. 2772
41 _103 - 27/5/2013 -Περί: Περί: Δέσμευσης δημόσιου χώρου για στάθμευση ΑΜΕΑ. 2734
42 _104 - 27/5/2013 -Περί: Ανανέωσης χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ. ΙΒΒ 7469 Αναπηρικό αυτοκίνητο. 2663
43 _105 - 27/5/2013 -Περί: Υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης, του Δήμου Καλλιθέας και της ΔΗΚΕΚ του Δήμου Καλλιθέας. 2606
44 _106 - 27/5/2013 -Περί: Συνεργασίας για παροχή κατ’ οίκον παρέμβασης σε άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος ηλικίας 3 ετών και άνω. 2710
45 _107 - 27/5/2013 -Περί: Εκλογής μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Νέας Σμύρνης-ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ». 2761
46 _108 - 27/5/2013 -Περί: Δ’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013. 2727
47 _109 - 27/5/2013 -Περί: Υποβολής πρότασης με τίτλο : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ». 2793
48 _110 - 27/5/2013 -Περί: Παρακράτησης ετήσιας εισφοράς του Δήμου Νέας Σμύρνης προς τον ΕΣΔΝΑ από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού. 2607
49 _111 - 27/5/2013 -Περί: Διαγραφής παραστατικών από απογραφή της 31/12/2012 2643
50 _112 - 27/5/2013 -Περί: Έγκρισης σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το οικ. έτος 2013. 2743
51 _113 - 27/5/2013 -Περί: Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #1.040,00# € που αφορά εξόφληση ΧΕΠ 2671
52 _114 - 27/5/2013 -Περί: Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού. 2657
53 _115 - 27/5/2013 -Περί: Διαγραφής από βεβαιωτικό κατάλογο του προστίμου λόγω εμπρόθεσμης υποβολής ΤΑΠ. 2814
54 _116 - 27/5/2013 -Περί: Αποδοχής ή μη πρότασης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό. 2696
55 _117 - 27/5/2013 -Περί: Έγκρισης διάθεσης πίστωσης – Καταβολής αποζημίωσης. 2741
56 _118 - 27/5/2013 -Περί: Έγκρισης διάθεσης πίστωσης – Καταβολής αποζημίωσης. 2564
57 _119 - 27/5/2013 -Περί: Έγκρισης κατασκευής νησίδων. 2662
58 _120 - 27/5/2013 -Περί: Έγκρισης τροποποίησης σχεδίου κατασκευής νησίδων. 2629
59 _121 - 27/5/2013 -Περί: Α’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ». 2580
60 _122 - 27/5/2013 -Περί: Έγκρισης παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης της εργασίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Η/Μ». Αρ. Μελ.: 142/12. 2709
61 _123 - 27/5/2013 -Περί: Διάθεσης αθλητικών χώρων Δήμου Νέας Σμύρνης. 2976
62 _124 - 27/5/2013 -Περί: Έγκρισης διοργάνωσης και δαπάνης για το Φεστιβάλ Αθλητισμού του Δήμου Ν. Σμύρνης 2764
63 _125 - 27/5/2013 -Περί: Έγκρισης διενέργειας δαπάνης για το Φεστιβάλ Αθλητισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης. 2857
64 _126 - 26/6/2013 -Περί: Λήψης απόφασης περί μη κατάργησης των ΝΠΔΔ. 2629
65 _127 - 26/6/2013 -Περί: Αποδοχής της υπ. αρ.πρωτ.23427/13 αίτησης δήλωσης του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ- έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #90.000,00#ΕΥΡΩ – Παραίτησης από δικόγραφο 2800
66 _128 - 26/6/2013 -Περί: Διαγραφής από Βεβαιωτικούς Καταλόγους Παρελθόντων ετών 2483
67 _129 - 26/6/2013 -Περί: Συμπλήρωσης της υπ.αρ.107/13 Α.Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό των Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών του Φιλανθρωπικού Σωματείου «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ». 2592
68 _130 - 26/6/2013 -Περί: Αντικατάστασης Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 2536
69 _131 - 26/6/2013 -Περί: Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #369,89# €, που αφορά εξόφληση κοινοχρήστων περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2013, για Δημοτικό κτίριο επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 65. 2621
70 _132 - 26/6/2013 -Περί: Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #4.037,86# €, που αφορά εξόφληση κοινοχρήστων περιόδου Ιουνίου – Δεκεμβρίου 2011, για Δημοτικό κτίριο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 78. 2605
71 _133 - 26/6/2013 -Περί: Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #1.048,76# € που αφορά οφειλές προς ΤΕΑΔΥ – Τομέας ΤΑΔΚΥ. 2517
72 _134 - 26/6/2013 -Περί: Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν ΔΤ – ΔΦ & ΤΑΠ παρελθόντων ετών. 2647
73 _135 - 26/6/2013 -Περί: Ανανέωσης χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ. ΙΗΚ 8154 Αναπηρικό Αυτοκίνητο. 2695
74 _136 - 26/6/2013 -Περί: Ανανέωσης χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ. ΖΚΤ 8462 Αναπηρικό Αυτοκίνητο. 2747
75 _137 - 26/6/2013 -Περί: Ανανέωσης χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ. ΕΜΗ 8039 Αναπηρικό Αυτοκίνητο. 2733
76 _138 - 26/6/2013 -Περί: Καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας. 2664
77 _139 - 26/6/2013 -Περί: Παράτασης μίσθωσης 2676
78 _140 - 26/6/2013 -Περί: Β’ Αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2013. 2607
79 _141 - 26/6/2013 -Περί: Ε’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2013 2688
80 _142- 26/6/2013 -Περί: Παραχώρησης προς χρήση του οικοπέδου του Σ.Σ. Νικομηδείας στην ΟΣΚ Α.Ε. 2759
81 _143- 26/6/2013 -Περί: Έγκρισης Ταμειακού Απολογισμού Γ’ Τριμήνου (Ιούλιος – Σεπτέμβριος) οικ. έτους 2012, του Δήμου μας 2634
82 _144- 26/6/2013 -Περί: Έγκρισης Ταμειακού Απολογισμού Δ’ Τριμήνου (Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου) οικ. έτους 2012, του Δήμου μας 2649
83 _145- 26/6/2013 -Περί: Έγκρισης Ταμειακού Απολογισμού οικ. έτους 2012 του Δήμου μας 2752
84 _146- 26/6/2013 -Περί: Έγκρισης Ταμειακού Απολογισμού του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης». 2454
85 _147- 26/6/2013 -Περί: Έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου μας. 2728
86 _148- 26/6/2013 -Περί: Δωρεάν παραχώρησης ακινήτου του Δήμου, επί της οδού Αιδινίου 22, στο ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης». 2563
87 _149- 24/7/2013 -Περί: 2795
88 _150- 24/7/2013 -Περί: Oρθής επανάληψης της υπ. αρ. 147/2013 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας. 2568
89 _151- 24/7/2013 -Περί: Ορισμού υπολόγου διαχειριστή για το έργο : «Ανάπλαση Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης». 2566
90 _152- 24/7/2013 -Περί: α) Έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, β) Έγκρισης παράτασης του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΕΣ 2012». 2710
91 _153- 24/7/2013 -Περί: Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #2.239,62# €, που αφορά αναδρομικά, αποζημίωση και καταβολή επιδόματος υπαλλήλων του Δήμου. 2626
92 _154- 24/7/2013 -Περί: Λήψης απόφασης σχετικά με την ανακατασκευή της Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης. 2611
93 _155- 24/7/2013 -Περί: Αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους από την επιτροπή του άρθρου 67 του Π.Δ.28/80. 2690
94 _156- 24/7/2013 -Περί: Συμπλήρωσης της υπ. αρ. 62/2013 Α.Δ.Σ. 2655
95 _157- 24/7/2013 -Περί: Αντικατάστασης προέδρου του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2703
96 _158- 24/7/2013 -Περί: Ταμειακoύ Απολογισμού οικ. έτους 2012 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Δήμου Νέας Σμύρνης». 2519
97 _159- 24/7/2013 -Περί: Πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου. 2642
98 _160- 24/7/2013 -Περί: Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού 2686
99 _161- 24/7/2013 -Περί: Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού 2621
100 _162- 24/7/2013 -Περί: Απαλλαγής οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. 2639
101 _163- 24/7/2013 -Περί: Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά συνδρομή μέλους. 2765
102 _164- 24/7/2013 -Περί: Καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας. 2731
103 _165- 24/7/2013 -Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΥΛΛΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ». Αρ. Μελ. : 293/2009. 2850
104 _167- 11/9/2013 -Περί: Αποδοχής του ποσού #109.679,41#ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης - κατανομής και διάθεσης του ποσού των #109.514,89# ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας Σμύρνης 2587
105 _168- 11/9/2013 -Περί: Αλλαγής στη σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νέας Σμύρνης 2515
106 _169- 11/9/2013 -Περί: Πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου. 2613
107 _170- 11/9/2013 -Περί: Έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. 2685
108 _171- 11/9/2013 -Περί: Έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού #1.430,93 # €, που αφορά την Αιμοδοσία που θα διεξαχθεί στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2013 από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Σμύρνης, υποστηριζόμενη από το Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας» 2700
109 _172- 11/9/2013 -Περί: Γ’ Αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013. 2610
110 _173- 11/9/2013 -Περί: Στ’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013. 2594
111 _174- 11/9/2013 -Περί: Κατανομής θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα διάρκειας οκτώ (8) μηνών. 2586
112 _175- 11/9/2013 - Περί: Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού. 2391
113 _176- 11/9/2013 - Περί: Έγκρισης πίνακα στοχοθεσίας οικ. έτους 2013 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Δήμου Ν. Σμύρνης». 2465
114 _177- 11/9/2013 - Περί: Έγκρισης παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης της εργασίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Η/Μ». Αρ. Μελ.: 142/12. 2461
115 _178- 11/9/2013 - Περί: Έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ». Αρ. Μελ.: 100/2012. 2400
116 _179- 11/9/2013 -Περί: Υποβολής πρότασης στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό του ανωτάτου αριθμού αδειών τύπου Α και Β άσκησης υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου στα διοικητικά όρια του Δήμου Νέας Σμύρνης για το έτος 2014. 2524
117 _180- 19/9/2013 -Περί: Ανακήρυξης του Μίκη Θεοδωράκη ως Επίτιμου Δημότη της Πόλης μας 2519
118 _181- 03/10/2013 -Περί: Έγκρισης Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2012 2460
119 _182- 03/10/2013 -Περί: Έγκρισης διενέργειας προμήθειας ειδών διατροφής με την διαδικασία του διεθνή διαγωνισμού για το Δήμο και τα ΝΠΔΔ αυτού. 2380
120 _183- 03/10/2013 -Περί: Αλλαγής χρήσης του μισθωμένου ακινήτου επί της οδού Αδριανουπόλεως 18, Ν. Σμύρνη 2686
121 _184- 03/10/2013 -Περί: Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #23.636,96# € 2600
122 _185- 03/10/2013 -Περί: Αντικατάστασης Λαϊκού μέλους του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης 2488
123 _186- 03/10/2013 -Περί: Ζ’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013. 2584
124 _187- 03/10/2013 -Περί: Έγκρισης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσεως (ΟΠΔ) οικ. έτους 2013. 2534
125 _188- 03/10/2013 -Περί: Ορισμoύ νέου Οργάνου Εκτέλεσης Διοικητικών Πράξεων (Σφραγίσεων Κατ/των υγ.ενδ/ντος). 2426
126 _189- 03/10/2013 -Περί: Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος Εθελοντισμού του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής. 2390
127 _190- 03/10/2013 -Περί: Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού. 2527
128 _191- 03/10/2013 -Περί: Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού. 2475
129 _192- 03/10/2013 -Περί: Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά συνδρομή μέλους. 2498
130 _193- 03/10/2013 -Περί: α) Έγκρισης έκτακτης επιχορήγησης ποσού #60.000# ευρώ για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης, β) Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #60.000# ευρώ στις ΕΣΕ. 2523
131 _194- 03/10/2013 -Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠEΙΟΥ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ)». Αρ. Μελ.: 135/2004. 2478
132 _195- 03/10/2013 -Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ» Αρ. Μελ.: 61/2004. 2448
133 _196- 03/10/2013 -Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» Αρ. Μελ.: 135/2010. 2375
134 _197- 03/10/2013 -Περί: α) Έγκρισης 1ου ΑΠΕ, β)Έγκρισης παράτασης προθεσμίας παράτασης εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» Αρ. Μελ. 72/2012. 2414
135 _198- 03/10/2013 -Περί: Παράτασης μίσθωσης. 2514
136 _199- 05/11/2013 -Περί: Aίτησης χορήγησης θέσης στάθμευσης 2559
137 _200- 05/11/2013 -Περί: Ορθής επανάληψης της υπ’ αρ. 187/2013 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσεως (ΟΠΔ) οικ. έτους 2013 2534
138 _201- 05/11/2013 -Περί: 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης». 2470
139 _202- 05/11/2013 -Περί: Η’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013. 2446
140 _203- 05/11/2013 -Περί: Αναμόρφωσης προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 της 47490/12 ΚΥΑ 2679
141 _204- 05/11/2013 -Περί: Αναπροσαρμογής ή μη Δημοτικών Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού και Δημοτικού Φόρου 2648
142 _205- 05/11/2013 -Περί: Επανακαθορισμού συνδρομών χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων και προγραμμάτων 2512
143 _206- 05/11/2013 -Περί: Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος 2014 2551
144 _207- 05/11/2013 -Περί: Υπογραφής Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης, του Δήμου Καλλιθέας και της ΔΗΚΕΚ του Δήμου Καλλιθέας. 2562
145 _208- 05/11/2013 -Περί: Πρόσληψης (15) δεκαπέντε πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα. 2471
146 _209- 05/11/2013 -Περί: 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης». 2563
147 _210- 05/11/2013 -Περί: Υποβολής πρότασης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για χρηματοδότηση της πράξης «Διαλογή στην Πηγή Βιοαποβλήτων». 2551
148 _211- 05/11/2013 - Περί: Υπόγειου δίκτυου συλλογής βιοαποβλήτων 2612
149 _212- 05/11/2013 - Περί: Απαλλαγής οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και τμηματική καταβολή υπολοίπου ποσού. 2678
150 _213- 05/11/2013 - Περί: Διαγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. 2620
151 _214- 05/11/2013 - Περί: Διαγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. 2467
152 _215- 05/11/2013 - Περί: Διαγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. 2602
153 _216- 05/11/2013 - Περί: Διαγραφής χρεώσεων παραβάσεων ΚΟΚ από Βεβ. Καταλόγους παρελθόντων ετών. 2655
154 _217- 05/11/2013 - Περί: Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν ΔΤ- ΔΦ & ΤΑΠ και Τέλη Καθαριότητας τάφου παρελθόντων ετών 2529
155 _218- 05/11/2013 - Περί: Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά συνδρομή μέλους. 2551
156 _219- 05/11/2013 - Περί: Ανανέωσης χώρου στάθμευσης για το υπ. αριθμ. ΥΗΗ 8008 Αναπηρικό αυτοκίνητο. 2501
157 _220- 05/11/2013 - Περί: Έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού λογαριασμού του έργου : «Έργα διαμόρφωσης ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου». Αρ. Μελ. : 22/2012. 2605
158 _221- 05/11/2013 - Περί: Έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κάλυψη Μεμονωμένων Λάκκων». Αρ. Μελ : 81/12. 2578
159 _222- 05/11/2013 - Περί: Έγκρισης 3ου ΑΠΕ του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ». 2531
160 _223- 05/11/2013 - Περί: ΄Εγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Εργου: Επεμβάσεις στις Αθλητικές εγκαταστάσεις Δημοτικών Σχολείων , με Αρ.Μελ.:86/2011 2529
161 _224- 05/11/2013 - Περί: Έγκρισης Μελέτης του έργου : «Διαμόρφωση (Κατασκευή) Πρασίνου Δώματος σε (Δημόσιο) Σχολικό Κτήριο 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Σμύρνης». 2597
162 _225- 05/11/2013 - Περί: Έγκρισης Μελέτης του έργου : «Διαμόρφωση (Κατασκευή) Πρασίνου Δώματος σε (Δημόσιο) Σχολικό Κτήριο 4ου Λυκείου Σχολείου Νέας Σμύρνης». 2468
163 _226- 05/11/2013 - Περί: Έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Ανάπλαση Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης». 2546
164 _227- 05/11/2013 - Περί: Έγκρισης Ταμειακού Απολογισμού α΄ τριμήνου (Ιαν- Μαρ) 2013 2562
165 _228- 05/11/2013 - Περί: Έγκρισης Ταμειακού Απολογισμού β΄ τριμήνου (Απρ.- Ιουν.) 2013 2576
166 _229- 05/11/2013 - Περί: Έγκρισης Ταμειακού Απολογισμού γ΄ τριμήνου (Ιουλ- Σεπ.) 2013 2535
167 _230- 20/11/2013 - Περί: Έγκρισης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2014. 2709
168 _231- 20/11/2013 - Περί: Έγκρισης στοχοθεσίας Δήμου Νέας Σμύρνης για το οικ. Έτους 2014. 2550
169 85 - 17/4/2013 -Περί: Παράτασης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 2671
170 86 - 17/4/2013 -Περί: Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας του «Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων του Δήμου Νέας Σμύρνης». 2806
171 36 - 27/2/2013 - Περί : Σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με την ειδικότητα του γιατρού εργασίας. 2678
172 37 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #29.745,00# € που αφορά κατανάλωση φυσικού αερίου. 2741
173 38 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #2.000,00# €, που αφορά εξόφληση υπαλλήλων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, μηνός Δεκεμβρίου 2012. 2569
174 39 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #809,86# €, που αφορά προμήθεια του Δήμου μας με τα Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. σχετικά με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών. 2708
175 40 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #35.586,98# €, που αφορά καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 σε υπάλληλο του Δήμου μας 2712
176 41 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #31.923,68# €, που αφορά καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 σε υπάλληλο του Δήμου μας. 2655
177 42 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης και διάθεσης πιστώσεων για συμμετοχή βλάβης στο δίκτυο Αποχέτευσης 2ου ΚΕΠ και εξόφληση κοινοχρήστων 2012 στο κτίριο της Βενιζέλου 18. 2792
178 43 - 27/2/2013 - Περί : Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά συνδρομή μέλους. 2673
179 44 - 27/2/2013 - Περί : Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά άδεια διαμονής αλλοδαπού. 2747
180 45 - 27/2/2013 - Περί : Ανατροπής Αποφάσεων Αναλήψεων υποχρεώσεων. 2653
181 46 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #293.000,00# € για την επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων και φορέων της πόλης για το οικ. έτος 2013. 2719
182 47 - 27/2/2013 - Περί : Ανανέωσης στάθμευσης για το υπ. αριθμ. ΥΜΕ 8124 Αναπηρικό αυτοκίνητο. 2674
183 48 - 27/2/2013 - Περί : Ανανέωσης στάθμευσης για το υπ. αριθμ. ΙΖΙ 2374 Αναπηρικό αυτοκίνητο. 2916
184 49 - 27/2/2013 - Περί : Ανανέωσης στάθμευσης για το υπ. αριθμ. ΖΖΟ 8366 Αναπηρικό αυτοκίνητο. 2926
185 50 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Διευθέτηση – Μετατόπιση Αγωγού Όμβριων λόγω Εκτάκτων Αναγκών. Αρ. Μελ. : 125/12. 2810
186 51 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ». Αρ. Μελ.: 66/2012. 2620
187 52 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αντικειμένων Άνευ Αξίας. 2793
188 53 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης Κανονισμού Περιπτέρων. 2866
189 54 - 27/3/2013 - Περί : Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν ΔΤ-ΔΦ &ΤΑΠ παρελθόντων ετών. 2969
190 55 - 27/3/2013 - Περί : Β΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2013. 2963
191 56 - 27/3/2013 - Περί : 1η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης». 2614
192 57 - 27/3/2013 - Περί : Έγκρισης Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης». 2875
193 58 - 27/3/2013 - Περί : Πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα 2728
194 59 - 27/3/2013 - Περί : Προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου που η μισθοδοσία τους θα καλύπτεται με ποσοστό 100% από την καταβολή αντιτίμου ωφελουμένων πολιτών - κατοίκων 2815
195 60 - 27/3/2013 - Περί : Προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου 2815
196 61 - 27/3/2013 - Περί : Έγκρισης πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 12 του Ν. 4071/12 2715
197 62 - 27/3/2013 - Περί : Αντικατάστασης εκπροσώπου του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Για τον άνθρωπο και το περιβάλλον». 2677
198 63 - 27/3/2013-Περί : Έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού #1.695,90# €, που αφορά την Αιμοδοσία που θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Μαΐου 2013 από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Σμύρνης, υποστηριζόμενη από «Ασκληπιείο 2698
199 64 - 27/3/2013-Περί : Αποδοχής του ποσού #100.941,19# € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης – Κατανομή και διάθεση του ποσού των #100.789,78# € στις Ε.Σ.Ε. 2568
200 65 - 27/3/2013- Περί : Έγκρισης διοργάνωσης και δαπάνης για τον 8ο Γύρο του Δήμου Νέας Σμύρνης. 2551
201 66 - 27/3/2013 - Περί : Έγκρισης διοργάνωσης και δαπάνης Προγράμματος «Αθλοδιακοπές 2013». 2668
202 67 - 27/3/2013 - Περί : Έγκρισης διοργάνωσης και δαπάνης για την υλοποίηση σχολικών πρωταθλημάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης 2678
203 68 - 27/3/2013 - Περί : Έγκρισης διοργάνωσης και δαπάνης του 1ου Ποδηλατικού Γύρου στη μνήμη της Αρμένικης Γενοκτονίας 2769
204 69 - 27/3/2013 - Περί : Έγκρισης διοργάνωσης και δαπάνης του προγράμματος «Παιχνιδίσματα στην Πόλη 2013». 2772
205 71 - 27/3/2013 - Περί : Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #218,12# € που αφορά ληξιπρόθεσμη οφειλή του Δήμου μας προς τον ΕΔΣΝΑ. 2729
206 70 - 27/3/2013 - Περί : Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #635# € για συμμετοχή Δημοτικού Συμβούλου σε Συνέδριο. 2585
207 72 - 27/3/2013 - Περί : Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #624,57# € που αφορά αποδοχές υπαλλήλου του Δήμου μας. 2616
208 73 - 27/3/2013 - Περί : Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού. 2647
209 74 - 27/3/2013 - Περί : Παραχώρησης χώρου στάθμευσης για το υπ. αριθμ. ΙΖΙ 9194 Αναπηρικό αυτοκίνητο. 2632
210 75 - 27/3/2013 - Περί : α) Παράτασης μίσθωσης διαμερίσματος επί της οδού Προφ. Ηλία 15, β) Ανανέωσης της υπ. αριθμ. 59/2012 απόφασή σας. 2694
211 76 - 27/3/2013 -Περί : Παράτασης μίσθωσης 2555
212 77 - 27/3/2013 -Περί : Έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ». Αρ. Μελ.: 251/09. 2711
213 78 - 27/3/2013 -Περί: Έγκρισης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση πράξης από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την πράξη «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ». 2609
214 79 - 27/3/2013 -Περί: Έγκρισης υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. για την πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ». 2729
215 80 - 27/3/2013 -Περί: Έγκρισης Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αντικειμένων Άνευ Αξίας 2695
216 81 - 17/4/2013 -Περί: Α’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ-ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Δήμου Νέας Σμύρνης». 2734
217 82 - 17/4/2013 -Περί: Γ’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013. 2743
218 83 - 17/4/2013 -Περί: Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #6.125,55# € που αφορά Κοινόχρηστα Δημοτικού Κτιρίου περιόδου Απριλίου – Δεκεμβρίου 2013. 2706
219 84 - 17/4/2013 -Περί: Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού 2688
220 87 - 17/4/2013 -Περί: Παραχώρησης Λειτουργίας και Συντήρησης του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων Δήμου Νέας Σμύρνης. 2725
221 88 - 17/4/2013 -Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΦΕΣΟΥ – ΑΛΣΟΥΣ». Αρ. Μελ.: 161/2007. 2719
222 89 - 17/4/2013 -Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ». Αρ. Μελ.: 132/2010. 2780
223 90 - 17/4/2013 -Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΕΣ ΟΔΩΝ 2009». Αρ. Μελ.: 144/2009. 2657
224 91 - 17/4/2013 -Περί: Παραχώρησης χώρου στάθμευσης για το υπ. αριθμ. ΙΒΗ 6773 Αναπηρικό Αυτοκίνητο. 2695
225 92 - 17/4/2013 -Περί: Παραχώρησης χώρου στάθμευσης για το υπ. αριθμ. ΖΖΝ 7674 Αναπηρικό Αυτοκίνητο. 2717
226 93 - 17/4/2013 -Περί: Ορθής επανάληψης της υπ’ αρ. 78/2013 Α.Δ.Σ. που αφορά «Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015» για την χρηματοδότηση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ». 2711
227 94 - 17/4/2013 -Περί: Ορθής επανάληψης της υπ’ αρ. 79/2013 Α.Δ.Σ. που αφορά «Έγκριση υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012 -2015» του Πράσινου Ταμείου ΝΠΔΔ για την πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩ 2667
228 95 - 17/4/2013 -Περί: Καθορισμού προϋποθέσεων για δικαιούχους δράσεων Κοινωνικής Πολίτικής. 2612
229 96 - 17/4/2013 -Περί: α) Κλήρωσης ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον Αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80, β) Επικύρωσης της κλήρωσης των υπαλλήλων για τη συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής, γ) Συγκρότησης επιτροπής του ά 2633
230 97 - 17/4/2013 -Περί: Επικύρωσης κλήρωσης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών». 2661
231 98 - 17/4/2013 -Περί: Ορθής Επανάληψης της υπ’ αρ. 242/2011 απόφασης Δημ. Συμβουλίου περί Τροποποιήσεως της συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ν. Σμύρνης 2652
232 99 - 20/5/2013 -Περί: Αποδοχής ή μη παραίτησης Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου – Εκλογής νέου Προέδρου 2609
233 _100 - 27/5/2013 -Περί: α) Συμμετοχής Δημοτικών Συμβούλων στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, β) Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης εξόδων κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης. 2834
234 _101 - 27/5/2013 -Περί: Πρόσληψης με σύμβαση μίσθωσης έργου καθαριστών – ριών των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Νέας Σμύρνης για το σχολικό έτος 2013-2014 2768
235 35 - 27/2/2013 - Περί : Διενέργειας διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών». Aρ. Μελ.: 109/12 για τις ομάδες Α και Γ. 2684
236 25 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης υποβολής πρότασης έργου για χρηματοδότηση από το ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ». 2756
237 26 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης οικονομικού Απολογισμού οικ. έτους 2012 του ΝΠΔΔ Ε.Σ.Ε. Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Σμύρνης. 2591
238 27 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης οικονομικού Απολογισμού οικ. έτους 2012 του ΝΠΔΔ Ε.Σ.Ε. Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Σμύρνης. 2569
239 28 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης οικονομικού Απολογισμού οικ. έτους 2012 του ΝΠΔΔ Ε.Σ.Ε. Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Σμύρνης. 2719
240 29 - 27/2/2013 - Περί Εκλογής μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 2747
241 30 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» οικ. έτους 2013. 2653
242 31 - 27/2/2013 - Περί : Εκλογής δύο (2) Μελών με τους Αναπληρωματικούς τους στην Εκτελεστική Επιτροπή από τη μειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 11 του Ν. 4018/11. 2613
243 32 - 27/2/2013 - Περί : Συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. 2702
244 33 - 27/2/2013 - Περί : Α’ Αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2013 2825
245 34 - 27/2/2013 - Περί : Α΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2013. 2669
246 24 - 27/2/2013 - Περί : Έγκρισης παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου : «Έργα διαμόρφωσης ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου». Αρ. Μελ.: 22/2012. 2746
247 4 - 4/2/2013 - Περί: Eκλογής Μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης». 2955
248 3 - 4/2/2013 - Περί: Eκλογής Μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης» 3042
249 2 - 23/1/2013 - Περί: Εκλογής Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου 2683
250 1 - 13/1/2013 - Περί: Εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και (8) Τακτικών και (5) πέντε Αναπληρωματικών Μελών της Οικονομικής Επιτροπής και ισάριθμων μελών της 2623
251 5 - 4/2/2013 - Περί: Έγκρισης του Ταμειακού Απολογισμού 2012 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης». 2838
252 6 - 4/2/2013 - Περί: α) Έγκρισης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2013, β) Έγκρισης Εισηγητικής Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων 2013, γ) Έγκρισης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης». 2732
253 7 - 4/2/2013 - α) Έγκρισης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2013, β) Έγκρισης Εισηγητικής Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων 2013, γ) Έγκρισης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης». 2820
254 8 - 4/2/2013 - Κατανομής συμβάσεων μίσθωσης έργου του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης». 2940
255 9 - 4/2/2013 - Περί:Ορισμού Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών 3017
256 10 - 4/2/2013 - Περί:Ανανέωσης ετήσιας συνδρομής υπηρεσιών διαδικτύου για το 2013 2792
257 11 - 4/2/2013 - Περί:Αποδοχής του ποσού #100.941,19# € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης – Κατανομής και διάθεσης του ποσού των #100.789,78# € στις Ε.Σ.Ε. 2808
258 12 - 4/2/2013 - Περί: Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #96.236,89# € που αφορούν Αναδρομικά, Αποζημίωση Σύνταξης, Υπερωριακή Απασχόληση κ. λ. π. υπαλλήλων του Δήμου μας 2840
259 13 - 4/2/2013 - Περί: Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #2.724,45# € που αφορά καταβολή αποζημίωσης στον κ. Ηλιάδη Στέφανο, για ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό του από πτώση πεύκου 2774
260 14 - 4/2/2013 - Περί: Έγκρισης της μελέτης : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ». Αρ. Μελ.: 157/2012 2646
261 15 - 4/2/2013 - Περί: Έγκρισης της μελέτης : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ». Αρ. Μελ.: 305/2012 2818
262 16 - 4/2/2013 - Περί: Έγκρισης παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου : «Έργα διαμόρφωσης ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου». Αρ. Μελ.: 22/2012 2734
263 17 - 4/2/2013 - Περί: Έγκρισης Τακτοποιητικού ΑΠΕ «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Σ.Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ». Αρ. Μελ.: 121/06 2871
264 18 - 4/2/2013 - Περί: Έγκρισης πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ». Αρ. Μελ.: 145/09. 2753
265 19 - 4/2/2013 - Περί: Ανανέωσης χώρου στάθμευσης για το υπ. αριθμ. ΥΤΑ 7456 Αναπηρικό Αυτοκίνητο. 2897
266 20 - 4/2/2013 - Περί: Ανανέωσης χώρου στάθμευσης για το υπ. αριθμ. ΙΒΒ 6212 Αναπηρικό Αυτοκίνητο. 2914
267 21 - 4/2/2013 - Περί: Ανανέωσης χώρου στάθμευσης για το υπ. αριθμ. ΙΖΚ 4391 Αναπηρικό Αυτοκίνητο 2711
268 22 - 4/2/2013 - Περί: Ανανέωσης χώρου στάθμευσης για το υπ. αριθμ. ΙΕΟ 9009 Αναπηρικό Αυτοκίνητο 2771
269 23 - 4/2/2013 - Περί: Καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας 2703
 
Εκδηλώσεις Δήμου Νέας Σμύρνης
> >
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ