ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ, Κ.Λ.Π.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΝΠΔΔ Διακηρύσσει την με Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ, Κ.Λ.Π.» ενδεικτικού προϋπολογισμού 72.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), εις βάρος του Κ.Α. εξόδων 15.6413.0001 του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» οικονομικού έτους 2019, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής - χαμηλότερη τιμή)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ