Συντήρηση & επισκευή περίφραξης - αύλειων χώρων

 

Συνοπτικός Διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή περίφραξης αύλειων χώρων» ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), εις βάρος του Κ.Α.Ε. 15.6262.0006 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» οικονομικού έτους 2018.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (doc)


ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (pdf)


ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (doc)


ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ(pdf)

 

ΤΕΛΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ