ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ, Κ.Λ.Π.

 

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής -
χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της γενικής υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΚΤΛ» προϋπολογισμού 72.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για το οικονομικό έτος 2018.

 

ΜΕΛΕΤΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) (doc)


ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ