ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

 

Εκτίθεται σε Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Όρους Διακήρυξης και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης» συνολικού προϋπολογισμού  34.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% σύμφωνα με την 108/2013 μελέτη – Τεχνική Προδιαγραφή του Δήμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ