ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

 

Εκτίθεται σε Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Όρους Διακήρυξης και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας» συνολικού προϋπολογισμού  72.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% σύμφωνα με την 109/2013 μελέτη – Τεχνική Προδιαγραφή του Δήμου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ