ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Διακηρύσσει ότι

Εκτίθεται σε δημόσιο Πρόχειρο Διιαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Όρους διακήρυξης και πάντα σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για την «Προμήθεια λογισμικού και ηλεκτρονικών υλικών ασφαλείας»
συνολικού προϋπολογισμού 73.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% σύμφωνα με την 87/2013
μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΜΕΛΕΤΗ

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ