ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

Εκτίθεται σε Επαναληπτικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Όρους Διακήρυξης και πάντα σύμφωνα με την 11389/93 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 185/23-03-1993) άρθρο 3 και άρθρο 5, η «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής κοινωνικού παντοπωλείου» με αρ. μελ: 144/2012 για τα 11 από τα 16 είδη ( με αύξοντα αριθμό 1,3,4,5,6,7,8,,9,13,15,&16) προϋπολογισμού  #140.938,13#€,  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% &13%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ