Περί: Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #8.901,06# € που αφορά επιστροφή επιδόματος Η/Υ σε υπαλλήλους του Δήμου.
  Αριθμός απόφασης : 3/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ