ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Έχοντας υπόψη
  1. Τις διατάξεις του άρθ. 58 του Ν. 3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητές μας.
  2. Τις διατάξεις του αρθ. 59 του Ν. 3852/2010 σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων.
  3. Την υπ΄ αριθ. 41/14.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκ/σης & Ηλ. Δ/σης σχετικά με τη διάρκεια της θητείας την περίοδο 2011 – 2014.
  4. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε Αντιδημάρχους τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους με θητεία από 07.01.2011 έως 31.12.2012 και τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες ως εξής :

Τον Γεώργιο Κουτελάκη αρμόδιο για θέματα Οικονομικών & Τεχνικών Υπηρεσιών.
Την Μαρίνα Ιακωβάκη αρμόδια για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής
Την Κλεοπάτρα Δεληγιάννη ( Κλαίρη ) αρμόδια για θέματα Παιδείας & Δια βίου Μάθησης
Τον Διονύσιο Κονιδάρη αρμόδιο για θέματα Πρασίνου, συντήρησης παιδικών χαρών, λειτουργίας ΚΕΠ και την τέλεση των πολιτικών γάμων.
Τον Πολύδωρο Συρίγο αρμόδιο για θέματα Νεολαίας και Αθλητισμού, διαφάνειας & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και την αξιοποίηση εθνικών & κοινοτικών προγραμμάτων

Στους παραπάνω Αντιδημάρχους ανατίθεται η υπογραφή των εγγράφων για θέματα της αρμοδιότητάς τους, όπως ο νόμος ορίζει.

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο Δήμαρχος.
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ